MEMBERSHIP

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ČLENSTVO

Uchádzač o členstvo v ŠKP vyplní kartu člena, ktorú zašle v elektronickej podobe na e-poštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a po kontrole správnosti vyplnenia karty člena ŠKP si člen predstavenstva ŠKP dohodne osobné stretnutie s uchádzačom o členstvo v ŠKP za účelom podpísania karty člena ŠKP, skontrolovania údajov uvedených v karte člena s potrebnými dokladmi. O prijatí nového uchádzača o členstvo v ŠKP prípadne uchádzača o hosťovanie v ŠKP rozhoduje predstavenstvo ŠKP na najbližšej schôdzi predstavenstva ŠKP na základe referencií a informácií dostupných o uchádzačovi o členstvo v ŠKP. Predstavenstvo ŠKP po schôdzi na ktorej sa prijímal nový uchádzač o členstvo v ŠKP informuje uchádzača o členstvo v ŠKP o výsledku hlasovania predstavenstva ŠKP o členstve v ŠKP. Po schválení uchádzača o členstvo v ŠKP za člena ŠKP je potrebné do 7 pracovných dní zaslať členský príspevok na účet ŠKP, ktorý je zverejnený v spodnej časti v sekcií ČLENSTVO. Základnou podmienkou prijatia za člena ŠKP je predloženie nasledujúcich dokladov a splnenie podmienok:

 1. bezúhonnosť,

 2. spoľahlivosť,

 3. v prípade ozbrojených zložiek a osôb vo výsluhe preukaz preukazujúci ich súčasnú prípadné bývalú profesiu,

 4. odpis registra trestov (v prípade, že záujemca o členstvo v ŠKP nemá zbrojný preukaz prípadne nie je v ozbrojenej zložke štátu),

 5. predloženie občianského preukazu a zbrojného preukazu na preverenie údajov uvedených v karte člena ŠKP,
 6. osoba nesmie požívať alkohol alebo iné návykové látky vo väčšom množstve ako je obvyklé,

 7. osoba nesmie byť odsúdená za trestný čin uvedený v trestnom zákone,

 8. schválenie záujemcu o členstvo za člena ŠKP predstavenstvom ŠKP na najbližšej schôdzi predstavenstva ŠKP,

 9. zaslanie zverejneného členského príspevku na účet ŠKP najneskôr do 7 dní od schválenia za člena ŠKP.

 

 

ZLOŽKA

POPLATOK

Civilná zložka

30 eur/ročne

Ozbrojené zložky a hasiči (polícia, vojsko, colníci)

15 eur/ročne

Výsluhoví pracujúci dôchodcovia (polícia, vojsko, colníci)

15 eur/ročne

IPSC Airsoft

15 eur/ročne

Lukostreľba

15 eur/ročne

Dôchodcovia (polícia, vojsko, colníci, civily)

15 eur/ročne

Mládež do 21 rokov (pre všetky zložky)

 5 euro/ročne

Invalidi

5 euro/ročne

Aktívne strieľajúci členovia registrovaní v SADS

5 euro/ročne

Rozhodcovia registrovaní v SADS (musia mať odrozhodovaných min. 50% pretekov organizovaných ŠKP)

5 euro/ročne

2x neúčasť na brígádach v priebehu roka

20 eur/ročne

 

PODMIENKY ZASLANIA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Členský  príspevok za aktuálny rok  sa uhrádza do konca apríla príslušného kalendárneho roka na číslo účtu: SK71 8330 0000 0025 0063 6020 (FIO Banka). V prípade neuhradenia členského príspevku do konca mesiaca apríl sa spomínaný člen ŠKP bude považovať za vylúčeného. O skutočnosti vylúčenia člena ŠKP zo ŠKP pre nezaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, nebude o výlúčení zo ŠKP upovedomený vylúčený člen ŠKP.

Do  správy pre  prijímateľa treba uviesť svoje  meno  a priezvisko a účel  platby napr.: Michal Závadský - členské za rok 2015.  V opačnom prípade nastavajú  problémy, keď sa zasielajú členské príspevky cez  iné osoby  alebo keď zaplatíte za viacerých členov naraz v texte pre prijímateľa je  uvedené len  vaše  meno  a  mená  ďalších  členov  ŠKP chýbajú a nemôžeme tým pádom určiť jednožnačne príjemcu a účel platby. Taktiež nastávajú problémy pri zasielaní členského príspevku poštou kedy nezadaním potrebných údajov nie je možné určiť odosielateľa platby. Každý  člen  ŠKP podľa platných Stanov ŠKP je  povinný si členský príspevok uhradiť sám na svoje meno a priezvisko podľa spomínaného vzoru. Členský príspevok slúži na potvrdenie členstva v ŠKP a jeho uhradenie je kontrolované štatutármi a revíznou komisiou ŠKP ale aj UNITOP-om.

 

BRIGÁDNY PRÍSPEVOK

Brigádny prípevok je súčasťou členského príspevku a uhrádza sa spolu s členským príspevkom jedine v prípade, že člen ŠKP sa nezúčastnil min. 2x brigád v predchádzajúcom kalendárnom roku. Plánované brigády sa v prevažnej väčšine týkajú vypomáhania pri lepení terčov na súťažiach organizovaných ŠKP. Aktuálny a plánovaný zoznam brigád je pravidelne aktualizovaný a nájdete ho v kolonke AKTUALITY + KALENDÁR, prípadne najbližšie brigády budú v predstihu zverejnené na webe ŠKP v kolonke AKTUALITY + OZNAMY a zaslané na e-pošty členom ŠKP. Aktuálny brigádny príspevok je stanovený predstavenstvom ŠKP vo výške 20 eur na rok. V uvedenom prípade sa neprihliada na to, že člen ŠKP má vykonanú aspoň jednú brigádu. Podľa rozhodnutia predstavenstva ŠKP musí mať člen ŠKP vykonané obe brigády. Brigádny príspevok je súčasťou členského príspevku, preto ak člen ŠKP do konca aktuálneho roku v ktorom ŠKP na klubovom webe vypísoval termín brigád neuhradí brigádny príspevok tak sa pristúpi k vylučovaniu bez ohľadu na to či do konca apríla príslušného roka člen ŠKP uhradil členský príspevok.  Uvedený brigádny príspevok bude slúžiť v aktuálnom roku na vyplácanie pomocníkov akými sú napríklad žiaci zo základných škôl, ktorí prídu pomôcť na preteky namiesto člena ŠKP, ktorý spomínaný brigádny príspevok uhradil za neúčasť na brigádach. Povinnosť min. 2x do roka sa zúčastníť brigád vyhlásených ŠKP a vypísaných v kolonke OZNAMY platí pre všetkých členov ŠKP vrátane predstavenstva a revíznej komisie ŠKP.

Od platenia brigádneho poplatku sú oslobodení jedine nasledujúci členovia ŠKP:

 1. člen ŠKP s preukazom ZŤP,

 2. sponzori,

 3. členovia ŠKP dlhodobo chorí (treba preukázať lekárskym potvrdením),

 4. ženy na rodičovskej a materskej dovolenke,

 5. hosťujúci člen (podľa Stanov ŠKP nemajú práva a povinnosti člena ŠKP, sú schválení jedine na reprezentovanie ŠKP),

 6. strelci, ktorí robia výsledky na významných súťažiach (Majstrovstvá SR, Majstrovstvá Európy a sveta).

 

PRÍSTUP NA STRELNICU

Od  01.01. daného roku  členovia  ŠKP, ktorí  si chcú zakúpiť povolenku   na   poľovnícku   strelnicu   "Riviera"  v obci  Považský  Chlmec môžu tak urobiť telefonicky objednaním povolenky  u predsedu ŠKP na t.č.: 0915 536 529.  Povolenka sa vybavuje jedine prostredníctvom predsedu ŠKP s ktorým komunikuje poľovnícke združenie ohľadom udeľovania povoleniek. Povolenka sa vybavuje raz do mesiaca prípadne podľa počtu záujemcov o celoročnú povolenku na strelnicu "Riviera". Cena povolenky na celý rok je stanovená poľovníckym združením vo výške 27€/ročne, tí ktorí nie sú členmi ŠKP majú povolenku na strelnicu od poľovníckeho združenia za 40€/ročne. Povolenka  však  nebude  vybavená žiadnemu členovi  ŠKP pokiaľ nebude mať zaplatený členský poplatok a v prípade neúčasti na min. 2 brigádach za predošlý kalendárny rok neuhradených 20 eur  čím  si  vlastne   potvrdí   svoje  členstvo v ŠKP pre aktuálny rok.

Návštevnosť

Dnes65
Včera97
Týždeň253
Mesiac2711
Dohromady118297

Mapa strelnice

Kalendár udalostí

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31