STANOVY

Prihlásiť

Prihláste sa

Užívateľské meno *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vytvorenie účtu

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Celé meno *
Užívateľské meno *
Heslo *
Potvrďte heslo *
E-mail *
Potvrďte e-mail *
Captcha *
Reload Captcha

Logo ŠKP Luger Žilina nové

STANOVY

Športového klubu polície Luger Žilina

Logo ŠKP Luger Žilina nové

Preskenovaná forma Stanov ŠKP 2020.PDF

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Športový klub polície Luger Žilina (ďalej len „ŠKP“) so sídlom Sládkovičova 9, Žilina je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí v ňom vykonávajú športovú činnosť podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z..

 2. ŠKP je športovou organizáciou, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaži a podujatí a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev na súťažiach.

 3. ŠKP je právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je športová činnosť, odovzdávanie športových skúseností členom ŠKP za účelom dosahovania športových výkonov, ako aj výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti športu pri zachovaní športových princípov a zásad.

 4. ŠKP je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických a športových princípoch a zásadách, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť za účelom dosahovania zisku.

 5. Základnou jednotkou ŠKP je člen, od ktorého sa odvíjajú ďalšie funkcie v orgánoch ŠKP popísané v Stanovách ŠKP (článok 2, ods. 12).

 6. Mená členov ŠKP v orgánoch ŠKP (článok 8, ods. 1) sú verejné a voľné prístupné na web stránke ŠKP.

 7. Športová činnosť ŠKP je zameraná hlavne na streľbu z palných zbraní.

 8. Ostatné športy v rámci ŠKP tvoria vedľajšiu športovú činnosť, ktorá spadá podľa druhu športu pod oddiely zaoberajúce sa daným športom.

 9. ŠKP sa riadi Stanovami ŠKP, ktoré schvaľuje najvyšší orgán ŠKP, ktorým je Valné zhromaždenie ŠKP (ďalej len „VZ ŠKP“).

 10. ŠKP o svojich členoch podľa potreby vedie údaje v rozsahu:

  1. meno, priezvisko, titul,

  2. dátum narodenia,

  3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,

  4. identifikačné údaje organizácie, ak ide o právnickú osobu,

  5. jedinečný identifikátor osoby,

  6. rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu,

  7. štátna príslušnosť,

  8. adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,

  9. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

  10. adresa na doručovanie,

  11. adresa elektronickej pošty,

  12. druh športu,

  13. druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,

  14. právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu, pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,

  15. športové výsledky na významných súťažiach,

  16. čestné štátne tituly a ocenenia,

  17. príslušnosť k športovým organizáciám,

  18. dátum poslednej účasti na súťaži,

  19. evidencia zbraní.

 11. ŠKP je povinný zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
 12. Nejasnosti v Stanovách ŠKP s konečnou platnosťou vysvetľuje predstavenstvo ŠKP vydaním rozhodnutia, ktoré sa zverejní na web stránke ŠKP (článok 1, ods. 14).

 13. ŠKP sa navonok prezentuje predovšetkým vlastným logom, pečiatkou ŠKP alebo zástavou.

 14. Oficiálna stránka ŠKP je www.skpluger.eu. O novom názve webovej stránky ŠKP rozhoduje predstavenstvo ŠKP vydaním rozhodnutia, ktoré sa zverejní na webovej stránke ŠKP.

 15. Stanovy ŠKP sú záväzné pre súčasných a pristupujúcich členov (článok 2, ods. 2) a hosťujúcich členov ŠKP (článok 2, ods. 3).

 16. Kópie Stanov ŠKP a platných vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29) sú prístupné každému členovi ŠKP na webovej stránke ŠKP. Ich originály si môže preštudovať každý člen ŠKP na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP v súlade so Stanovami ŠKP.

 17. Stanovy ŠKP sa členia na články a tie na podčlánky, ktoré sa členia na odseky, ktoré sa ďalej členia na písmená a tie na body.

 18. Použitie spojky a v článkoch Stanovách ŠKP má zmysel vtedy, ak sa súčasne uplatnia dve slová alebo skupina slov, ktoré spojka a spája.

 19. Použitie spojky alebo v článkoch Stanovách ŠKP má zmysel vtedy, ak sa uplatní jedno z dvoch slov alebo skupiny slov, ktoré spojka alebo spája. Prednosť má význam slova alebo skupina slov, ktoré sa nachádzajú pred spojkou alebo.

 

Článok 2
ZÁKLADNÉ POJMY

Na účely Stanov ŠKP sa rozumie:

 1. Osobou fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je členom ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúcim členom ŠKP (článok 2, ods. 3).

 2. Členom ŠKP fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne vstúpila do ŠKP tým že vyplnila a podpísala kartu člena ŠKP a jej členstvo bolo jednozmyselne schválené predstavenstvom ŠKP na najbližšej členskej schôdzi ŠKP. Podmienkou členstva v ŠKP je uhradenie členského príspevku do 14 dní odo dňa oboznámenia sa o prijatí za člena ŠKP. Nevyhnutnou podmienkou prijatia za člena ŠKP je vyjadrenie súhlasu člena ŠKP so Stanovami ŠKP a prijatými vnútornými predpismi ŠKP (článok 2, ods. 29).

 3. Hosťujúcim členom ŠKP fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne vstúpila do ŠKP tým, že vyplnila a podpísala kartu člena ŠKP, jej hosťujúce členstvo v ŠKP bolo schválené predsedom ŠKP a do 14 dní odo dňa oboznámenia sa o prijatí za hosťujúceho člena ŠKP uhradila členský príspevok (článok 2, ods. 13). Osoba sa stáva hosťujúcim členom ŠKP za účelom:
  1. reprezentovania ŠKP na športových alebo služobných podujatiach,

  2. prípravy na športové alebo služobné podujatia,

  3. využitia materiálneho vybavenia ŠKP,

  4. získania potrebných zručností, ktoré ŠKP v rámci svojej činnosti vie poskytnúť.

 4. Nevyhnutnou podmienkou prijatia osoby (článok 2, ods. 1) za hosťujúceho člena ŠKP je vyjadrenie súhlasu hosťujúceho člena ŠKP (článok 2, ods. 3) so Stanovami ŠKP a prijatými vnútornými predpismi ŠKP (článok 2, ods. 29).

 5. Predsedom ŠKP člen ŠKP, volený na VZ ŠKP na dobu 6 rokov. Po formálnej stránke zastupuje ŠKP v písomnej alebo ústnej forme. Odporúčané predpoklady pre člena ŠKP zastávajúceho funkciu predsedu ŠKP:
  1. dôveryhodný člen ŠKP (článok 2, ods. 2),

  2. člen ŠKP (článok 2, ods. 2) schopný viesť členov ŠKP k športovým úspechom,

  3. osobnosť s čistým morálnym profilom a vzťahom k športu, ktorý je predmetom činnosti ŠKP.

 6. Podpredsedom ŠKP člen ŠKP, ktorý je volený na VZ ŠKP na dobu 6 rokov. Pri vykonávaní svojej funkcie po formálnej stránke zastupuje predstavenstvo ŠKP v písomnej alebo ústnej forme.

 7. Tajomníkom ŠKP člen ŠKP, volený na VZ ŠKP na dobu funkčnú pre predstavenstvo ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 1) a pri vykonávaní svojej funkcie po formálnej stránke zastupuje štatutárov ŠKP v čase ich neprítomnosti.

 8. Referentom ŠKP člen ŠKP, volený na VZ ŠKP na dobu funkčnú pre predstavenstvo ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 1).

 9. Hospodárom ŠKP člen ŠKP, volený na VZ ŠKP na dobu funkčnú pre predstavenstvo ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 1). Predpoklady člena ŠKP zastávajúceho funkciu hospodára ŠKP:

  1. zúčastňuje sa na domácich športových podujatiach ako spoluorganizátor,

  2. má vedomosti o potrebe materiálneho vybavenia ŠKP pre vykonávanie športovej činnosti a praktické zručnosti pri organizovaní športových podujatí.

 10. Zástupcom športového oddielu ŠKP člen ŠKP, volený na VZ ŠKP na dobu funkčnú pre predstavenstvo ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 1). Odporúčané predpoklady pre člena ŠKP zastávajúceho funkciu zástupcu športového oddielu ŠKP:

  1. je aktívny v športovom odvetví, pre ktorý zastáva funkciu zástupcu športového oddielu ŠKP (článok 2, ods. 11),

  2. má športové, teoretické a praktické skúsenosti so športom, pre ktorý zastáva funkciu.

 11. Športový oddiel v predstavenstve ŠKP zastáva jeden zástupca športového oddielu, a preto podľa počtu športových oddielov môže byť v predstavenstve ŠKP ľubovoľný počet zástupcov športového oddielu v závislosti od počtu predstavenstvom ŠKP schválených športových oddielov.

 12. Funkciou v ŠKP sa rozumie vykonávanie povinností, úloh, prijatie zodpovednosti a uplatňovanie práv stanovených členovi ŠKP v zmysle Stanov ŠKP. Predovšetkým sa jedná o funkcie:

  1. štatutárneho orgánu ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. b)),

  2. predstavenstva ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. c)),

  3. kontrolnej komisie ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. d)),

  4. disciplinárnej komisie ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. e)).

  5. Ostatní členovia ŠKP sú bez funkcie, s postavením riadneho člena ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúceho člena ŠKP (článok 2, ods. 3).

 13. Členským príspevkom finančná suma v mene používajúcej v SR, ktorú uhrádza člen ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúci člen ŠKP (článok 2, ods. 3) ŠKP za členstvo alebo hosťujúce členstvo v ŠKP. Výška členského príspevku pre členov ŠKP sa určuje na VZ ŠKP (podčlánok 8.1, ods. 2, písm. f), výška členského príspevku pre hosťujúcich členov ŠKP je individuálna a nie je jednotná pre každého hosťujúceho člena ŠKP. Výšku členského príspevku pre hosťujúceho člena ŠKP určuje predstavenstvo ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 4, písm. g), ktoré určí výšku a interval uhrádzania členského príspevku.

 14. Symbolickým členským príspevkom finančná suma za členstvo v ŠKP v mene používajúcej v SR, ktorého výšku určuje predstavenstvo ŠKP a je výrazne nižší ako schválený členský príspevok ŠKP. Výška symbolického členského príspevku je určená v rozhodnutí Predstavenstva ŠKP.

 15. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za:

  1. obzvlášť závažný zločin,

  2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, alebo

  3. iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku.

 16. Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto čin odsúdený.

 17. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

 18. Spoľahlivosťou sa na účely Stanov ŠKP nepovažuje, keď osoba (článok 2, ods. 1), člen ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúci člen ŠKP (článok 2, ods. 3):

  1. preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné, psychotropné a iné návykové látky,

  2. bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva, za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z priestupku proti majetku,

  3. bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v trestnom zákone a od vykonania trestu neuplynuli tri roky,

  4. je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v trestnom zákone,

  5. bol trestne stíhaný za trestný čin uvedený v trestnom zákone a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak neuplynula skúšobná doba.

 19. Dotknutou osobou člen ŠKP (článok 2, ods. 2), na ktorého sa vzťahujú Stanovy ŠKP pri prejednávani disciplinárneho konania, ako člen ŠKP alebo hosťujúci člen ŠKP, o ktorého previnení rozhoduje disciplinárny orgán ŠKP (článok 7, podčlánok 8.4,).

 20. Disciplinárnym konaním proces v zmysle Stanov ŠKP, ktorý je zameraný na uplatnenie disciplinárnych sankcií a opatrení za disciplinárny priestupok (článok 7, ods. 2).

 21. Disciplinárnym priestupkom konanie člena ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúceho člena ŠKP (článok 2, ods. 3), ktorý zavinil vznik menej závažného (článok 2, ods. 22) alebo závažného (článok 2, ods. 23) porušenia Stanov ŠKP alebo vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29). Disciplinárny priestupok posudzuje disciplinárna komisia ŠKP.

 22. Menej závažným spôsobom porušenia Stanov ŠKP porušenie Stanov a vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29) členom ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúcim členom ŠKP (článok 2, ods. 3), ktoré malo alebo má negatívny vplyv na chod ŠKP a dá sa v krátkom čase napraviť členom ŠKP alebo hosťujúcim členom ŠKP, ktorý menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP zavinil. Predpokladom vzniku menej závažného spôsobu porušenia Stanov ŠKP je, že člen ŠKP alebo hosťujúci člen ŠKP, ktorý je dotknutou osobou (článok 2, ods. 19), nekonal v zjavnom úmysle spôsobiť škodu, ujmu alebo poškodiť dobré meno ŠKP. Menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP posudzuje disciplinárny orgán ŠKP.

 23. Závažným spôsobom porušenia Stanov ŠKP, porušenie Stanov a vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29) členom ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúcim členom ŠKP (článok 2, ods. 3), ktoré má vážny alebo dlhodobý negatívny vplyv na chod ŠKP alebo poškodzuje meno alebo záujmy ŠKP a nedá sa v krátkom čase napraviť členom ŠKP alebo hosťujúcim členom ŠKP, ktorý závažným spôsobom porušenia Stanov ŠKP alebo vnútorných predpisov zapríčinil vzniknutú ujmu alebo škodu (článok 2, ods. 24). Predpokladom vzniku závažného spôsobu porušenia Stanov ŠKP je konanie člena ŠKP v zjavnom úmysle poškodiť ŠKP. Závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP posudzuje disciplinárny orgán ŠKP (podčlánok 8.4).

 24. Škodou materiálna alebo nemateriálna ujma, ktorú utrpel ŠKP.

 25. Vedením ŠKP v širšom ponímaní sa rozumie predstavenstvo ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. c)) a v užšom ponímaní sa rozumejú štatutári ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. b)).

 26. Výnimočným prípadom sú okolnosti, ktoré sťažujú alebo znemožňujú využitie práv a povinností v zmysle Stanov ŠKP.

 27. Členskou schôdzou sa považuje schôdza predstavenstva alebo VZ ŠKP.

 28. Formálnou písomnosťou sa rozumie vnútorný predpis ŠKP (článok 2, ods. 29), zápisnica z členskej schôdze ŠKP (článok 2, ods. 30), registratúrna písomnosť ŠKP (článok 2, ods. 31), správa kontrolného alebo disciplinárneho orgánu ŠKP, ktoré boli schválené v zmysle Stanov ŠKP.

 29. Vnútorným predpisom ŠKP rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu ŠKP, ktoré boli vydané v zmysle Stanov ŠKP a práv z nich vyplývajúcich a nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na web stránke ŠKP (článok 1, ods. 14).

 30. Zápisnicou ŠKP dokument, ktorý v písomnej podobe zachytáva priebeh členskej schôdze ŠKP (článok. 2, ods. 27).

 31. Registratúrnou písomnosťou ŠKP písomnosť, s ktorou komunikuje ŠKP s členmi ŠKP, s hosťujúcimi členmi ŠKP, s fyzickými alebo právnickými osobami (článok 2, ods. 1).

 32. Rozhodnutím formálna písomnosť (článok 2, ods. 28) vydaná predsedom alebo predstavenstvom ŠKP v zmysle práv im prislúchajúcim zo Stanov ŠKP. Rozhodnutím sa upresňuje právo predsedu alebo predstavenstva ŠKP v zmysle Stanov ŠKP, u ktorého sa predpokladá dlhšia doba platnosti a upresnenia práv.

 33. Prostriedkami hromadnej komunikácie, prostriedky prostredníctvom ktorých sa šíria oznámenia alebo správy. Medzi uvedené prostriedky patria oznamy a správy zverejnené rozhlasom v novinách na internete, zaslané poštou, e-poštou alebo sms správou a to verejne alebo len medzi určitou skupinou ľudí. V súvislosti s komunikáciou s členmi ŠKP sa využívajú také hromadné prostriedky komunikácie, ktoré sú najviac prístupné a zaužívané u členov ŠKP, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť úspešného doručenia oznámenia alebo správy.

 34. Aktívnym členom ŠKP člen ŠKP, ktorý spĺňa článok 2, ods. 2 Stanov ŠKP a minimálne 6 krát do roka za predchádzajúci kalendárny rok sa zúčastnil na športových podujatiach organizovaných ŠKP alebo inými športovými klubmi na Slovensku alebo v zahraničí ako športovec, rozhodca alebo pomocník.

 35. Členom ŠKP reprezentujúcim ŠKP člen ŠKP, ktorý na športových podujatiach nosí klubové oblečenie schválené predstavenstvom ŠKP v prípade, že sa ŠKP finančne alebo materiálne podieľa na jeho účasti na športových podujatiach a spĺňa predpoklady:

  1. získava ocenenia na významných športových podujatiach alebo

  2. pravidelne sa zúčastňuje športových podujatí.

 36. Osobou telesne postihnutou osoba s preukazom ZŤP.

 37. Nezúčastnenou osobou osoba, ktorá nie je v príbuzenskom, služobnom alebo kamarátskom či obdobnom pomere k priestupcovi a k členom ŠKP, ktorí prerokúvajú priestupcu, nie je zaujatá a dotknutá prerokovaným disciplinárnym konaním.

 38. Materiálnou odmenou, odmena majúca materiálnu podobu súvisiacu so športom, ktorým sa zaoberá odmenený člen ŠKP.

 39. Finančnou odmenou odmena majúca výhradne finančnú podobu.

 40. Dôležitým záujmom plnenie zámerov, úloh a stanovených cieľov určených vedením ŠKP alebo predsedom ŠKP, ktoré majú alebo môžu mať významný vplyv na chod a rozvoj ŠKP. Dôležitý záujem môže mať na základe vnútorných predpisov (článok 2, ods. 29) aj štatút dôvernej informácie (článok 2, ods. 41).

 41. Dôvernými informáciami informácie, ktoré spracováva alebo vedie vedenie ŠKP (článok 2, ods. 25) a ktorých zverejnenie alebo sprístupnenie ostatným osobám alebo členom ŠKP a hosťujúcim členom ŠKP by mohlo ohroziť splnenie stanovených cieľov alebo dôležitého záujmu (článok 2, ods. 40), ktoré boli stanovené vedením ŠKP.

 42. Časovou tiesňou čas, podľa ktorého nie je možné v zmysle Stanov ŠKP splniť včas určenú úlohu alebo vyriešiť vzniknutý problém vzhľadom na ich naliehavosť bez toho, aby sa porušili termíny uvedené v Stanovách ŠKP.

 43. Dôverou v ŠKP vzťah členov ŠKP a iných osôb k ŠKP. Táto dôvera v ŠKP môže byť dobrá alebo zlá.

 

Článok 3

ČLENSTVO V ŠKP

 1. Členstvo v ŠKP je dobrovoľné a riadi sa výlučne Stanovami ŠKP (článok 2, ods. 2, 3). Dĺžka členstva v ŠKP u člena ŠKP (článok 2, ods. 2) a hosťujúceho člena ŠKP (článok 2, ods. 3) je podmienené uhradení členského príspevku (článok 2, ods. 13).

 2. Nezadaním všetkých požadovaných údajov v karte člena ani po výzve člena predstavenstva ŠKP je dôvodom na neprijatie za člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP.

 3. Pri športovej alebo služobnej streľbe z palných zbraní nie je podmienkou prijatia do ŠKP získanie zbrojného preukazu alebo vlastnenie palnej zbrane. Člen ŠKP zaoberajúci sa rovnakou športovou činnosťou, ktorou sa zaoberá ŠKP smie byť počas členstva v ŠKP členom iného športového klubu len so súhlasom predstavenstva ŠKP, ktoré na uvedený účel vydá rozhodnutie zaznamenané v zápisnici s dobou platnosti na 1 rok.

 4. Členstvo v ŠKP môže byť aj na základe hosťovania (článok 2, ods. 3) za účelom:

  1. reprezentovania ŠKP na športových alebo služobných podujatiach,

  2. prípravy na športové alebo služobné podujatia,

  3. využitia materiálneho vybavenia ŠKP,

  4. získania potrebných zručností, ktoré ŠKP v rámci svojej činnosti vie poskytnúť.

 5. Hosťovanie v ŠKP podľa článku 3, ods. 4 Stanov ŠKP schvaľuje predseda ŠKP a následne sa hosťujúci člen ŠKP potvrdí v zápisnici z najbližšie konanej schôdze predstavenstva ŠKP.

 6. Hosťujúci člen ŠKP nemá práva vyplývajúce pre členov ŠKP zo Stanov ŠKP. Na hosťujúceho člena ŠKP sa vzťahuje zodpovednosť (článok 5, ods. 2) za dodržiavanie vnútorných predpisov a Stanov ŠKP (článok 2, ods. 29).

 7. Na žiadosť člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP sa môže jeho členstvo v ŠKP ukončiť aj skôr a to k dátumu, ktorý uviedol v žiadosti alebo k dátumu oznámenia o ukončení členstva v ŠKP.

 8. Akékoľvek ukončenie členstva v ŠKP skôr ako je určené v Stanovách ŠKP (článok 3, ods. 1) nie je dôvodom na vrátenie uhradeného členského príspevku (článok 2, ods. 13).

 9. Členom ŠKP (článok 2, ods. 2) alebo hosťujúcim členom ŠKP (článok 2, ods. 3) sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba (článok 2, ods. 1), ktorá:

  1. nie je trestne stíhaná,

  2. ktorá nebola odsúdená za spáchanie trestného činu,

  3. je právne spôsobilá,

  4. je zodpovedná,

  5. je bezúhonná (článok 2, ods. 15),

  6. je spoľahlivá (článok 2, ods. 18),

  7. nepožíva zakázané látky uvedené v Slovenskej legislatíve,

  8. súhlasí so Stanovami ŠKP a vnútornými predpismi ŠKP (článok 2, ods. 29).

 10. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas členstva člena alebo hosťujúceho člena ŠKP (článok 2, ods. 2, ods. 3) v ŠKP.

 11. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ŠKP len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

 12. O prijatí záujemcu o členstvo v ŠKP rozhoduje predstavenstvo ŠKP, ktoré o neschválení členstva v ŠKP do 15 dní informuje záujemcu o členstvo v ŠKP o jeho neschválení za člena ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 30).

 13. O prijatí záujemcu o hosťujúce členstvo v ŠKP rozhoduje predseda ŠKP, ktorý o neschválení záujemcu o hosťujúce členstvo v ŠKP do 15 dní informuje záujemcu o jeho neschválení za hosťujúceho člena ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33).

 14. Dokladom o členstve v ŠKP je karta člena ŠKP alebo iný predstavenstvom ŠKP schválený doklad, ktorým sa preukazuje členstvo v ŠKP.

 15. Karta člena ŠKP sa v kópií na vyžiadanie poskytuje členovi ŠKP. Platnosť karty člena ŠKP alebo iných schválených dokladov, ktorými sa preukazuje členstvo v ŠKP je podmienená včasným uhradením členského príspevku v určenej výške za každý kalendárny rok najneskôr do konca 4. mesiaca príslušného kalendárneho roka. Platná karta člena ŠKP alebo iné schválené doklady oprávňujú člena ŠKP využívať majetok ŠKP na základe schválených vnútorných predpisov ŠKP alebo rozhodnutí predstavenstva ŠKP a uplatňovať svoje práva člena ŠKP podľa článku 4, ods. 2 Stanov ŠKP.

 16. Predstavenstvo ŠKP môže rozhodnutím so stanovenými podmienkami predĺžiť dátum uhradenia členského príspevku najviac o 1 mesiac. Neuhradením členského príspevku do dňa skončenia doby predĺženia uhradenia členského príspevku sa člen ŠKP považuje za vylúčeného. Oficiálne vylúčenie člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP zo ŠKP potvrdí predstavenstvo ŠKP na najbližšej schôdzi predstavenstva ŠKP.

 17. Dokladom o hosťovaní v ŠKP je karta hosťujúceho člena ŠKP alebo iný predstavenstvom ŠKP schválený doklad, ktorým sa preukazuje hosťujúce členstvo v ŠKP.

 18. Karta hosťujúceho člena ŠKP sa v kópií na vyžiadanie poskytuje hosťujúcemu členovi ŠKP (článok 2, ods. 3).

 19. Platnosť karty člena ŠKP je podmienená uhradením členského príspevku (článok 2, ods. 13). Platná karta člena ŠKP oprávňuje člena ŠKP využívať majetok ŠKP na základe schválených vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29) alebo rozhodnutí predstavenstva ŠKP (článok 2, ods. 32).

 20. Člen ŠKP, ktorý bol vylúčený za disciplinárny priestupok alebo bol vylúčený predsedom ŠKP (článok 3, ods. 22, písm. d.), nemôže byť opätovne prijatý za člena ŠKP.

 21. Symbolický členský príspevok uhrádza:

  1. predstavenstvo, kontrolná komisia, disciplinárna komisia ŠKP, ktorí spĺňajú podmienky stanovené predstavenstvom ŠKP,

  2. aktívni a reprezentujúci členovia ŠKP (článok 2, ods. 34, ods. 35),

  3. sponzori,

  4. dôchodcovia, ktorí spĺňajú podmienky stanovené predstavenstvom ŠKP,

  5. člen ŠKP do 21 roku života,

  6. člen ŠKP telesne postihnutý (článok 2, ods. 36),

  7. člen ŠKP dlhodobo chorý,

  8. člen ŠKP na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo osamelý rodič,

  9. člen ŠKP, ktorý si plní služobné povinnosti v zahraničí,

  10. členovia ŠKP, ktorých určí predseda ŠKP na základe ich doterajšej činnosti v prospech ŠKP alebo možného prospešného prínosu pre ŠKP.

 22. Členstvo v ŠKP členovi ŠKP zaniká:

  1. slobodným vystúpením zo ŠKP,

  2. nezaplatením členského príspevku (článok 2, ods. 13) v stanovenej lehote a výške,

  3. na základe disciplinárneho konania (článok 7, ods. 3, písm. b), bodu 3),

  4. rozhodnutím predsedu ŠKP o vylúčení v prípade časovej tiesne (článok 2, ods. 42) z dôvodu:

   1. úmyselného a v osobitných prípadoch nedbanlivostného ohrozenia chodu ŠKP, dobrého mena ŠKP alebo toku financií ŠKP,

   2. nesplnenia dôležitej úlohy, ktorej nesplnenie ohrozuje plynulý chod ŠKP, dobré meno ŠKP alebo tok financií ŠKP,

  5. udelením pokarhania (článok 7, ods. 15),

  6. stratou bezúhonnosti (článok 2, ods. 15),

  7. stratou spoľahlivosti (článok 2, ods. 18),

  8. úmrtím člena ŠKP,

  9. zánikom ŠKP.

 23. Členstvo v ŠKP hosťujúcemu členovi ŠKP zaniká:

  1. pominutím dôvodov uvedených v karte člena ŠKP, pre ktoré bol hosťujúci člen ŠKP prijatý na hosťovanie v ŠKP,

  2. rozhodnutím predsedu ŠKP bez uvedenia dôvodu,

  3. rozhodnutím predstavenstva ŠKP bez uvedenia dôvodu,

  4. stratou bezúhonnosti (článok 2, ods. 15),

  5. stratou spoľahlivosti (článok 2, ods. 18).

 

Článok 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ŠKP

 1. Členovia orgánov ŠKP (článok 8, ods. 1), ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania ŠKP a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov ŠKP.

 2. Člen ŠKP má právo:

  1. na jeden hlas na členských schôdzach ŠKP a to aj v prípade, že sa jedná o právnickú osobu,

  2. prostredníctvom člena predstavenstva ŠKP podávať, meniť alebo sťahovať návrhy na členských schôdzach ŠKP (článok 2, ods. 27),

  3. byť vyrozumený v zmysle Stanov ŠKP,

  4. na základe podanej žiadosti, žiadať predsedu ŠKP o preštudovanie zápisníc z členských schôdzí a vnútorných predpisov ŠKP alebo o poskytnutie ich kópií a do 15 pracovných dní mu v žiadosti vyhovieť prostriedkami hromadnej komunikácie, ak tomu nebránia dôležité záujmy ŠKP (článok 2, ods. 40),

  5. zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorý je členom ŠKP na členských schôdzach ŠKP s výnimkou prejednávania dôvernej informácie (článok 2, ods. 41),

  6. písomne žiadať aj s odôvodnením predsedu ŠKP o zvolanie predstavenstva alebo VZ ŠKP a do 15 pracovných dní byť informovaný prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33),

  7. na VZ ŠKP navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch ŠKP (článok 8, ods. 1),

  8. kandidovať na volenú funkciu v orgánoch ŠKP (článok 8, ods. 1), v zmysle Stanov ŠKP,

  9. na schôdzi predstavenstva ŠKP žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov ŠKP, vyjadrovať sa k činnosti ŠKP a v lehote do 30 dní prijať odpoveď prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33),

  10. žiadať písomným zastúpením najmenej 1/2 v tom čase právoplatných členov predstavenstva ŠKP predsedu kontrolného orgánu ŠKP o vykonanie kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom ŠKP alebo súladu vydaných rozhodnutí a iných formálnych písomností (článok 2, ods. 28) a do 30 dní byť písomne vyrozumený od predsedu kontrolného orgánu ŠKP,

  11. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných ŠKP za podmienok určených predsedom alebo predstavenstvom ŠKP,

  12. používať športové zariadenie, výstroj, výzbroj alebo iný majetok ŠKP potrebný pre športové účely v súlade s rozhodnutím predsedu alebo predstavenstva ŠKP,

  13. nosiť znak ŠKP,

  14. nosiť klubové oblečenie (článok 4, ods. 5, písm. dd),

  15. žiadať predsedu ŠKP o uplatnenie symbolického členského príspevku vo svoj prospech pokiaľ spĺňa podmienky schválené predstavenstvom ŠKP,

  16. podať návrh predstavenstvu ŠKP na začatie disciplinárneho konania ktoréhokoľvek člena ŠKP (článok 7, ods. 4),

  17. odmietnuť splnenie úlohy zadanej funkcionárom ŠKP podľa Stanov ŠKP, ak nie je predpoklad úspešného alebo včasného splnenia zadanej úlohy, odmietnutie splnenia zadanej úlohy nesmie byť v nepomere vzhľadom k prevládajúcim skutočnostiam,

  18. pripomienkovať zápisnicu z členskej schôdze ŠKP (podčlánok 9.2, ods. 5).

 3. Člen ŠKP má povinnosť:

  1. dodržiavať Stanovy ŠKP a vydané vnútorné predpisy ŠKP (článok 2, ods. 29),

  2. správať sa v súlade s dobrými mravmi,

  3. vyhýbať sa konaniu, ktoré narušuje vážnosť a dôveru v ŠKP,

  4. riadne a zodpovedne vykonávať prijatú funkciu (článok 2, ods. 12),

  5. chrániť a zveľaďovať majetok, ktorý je vo vlastníctve ŠKP, ako aj majetok, ktorý má ŠKP v užívaní alebo v prenájme,

  6. riadne a zodpovedne plniť úlohy, ktoré súvisia so športovou činnosťou ŠKP a chodom ŠKP, ktoré boli určené predsedom, predstavenstvom, prípadne iným na to oprávneným členom ŠKP,

  7. včas uhrádzať členský príspevok (článok 2, ods. 13) v určenej výške na účet ŠKP, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠKP (článok 1, ods. 14),

  8. prijať zodpovednosť (článok 5), ktorá mu prislúcha v zmysle Stanov ŠKP,

  9. prijať zodpovednosť (článok 5, ods. 3, 4) za škodu (článok 2, ods. 24) spôsobenú na majetku ŠKP,

  10. prijať zodpovednosť za ujmu spôsobenú ŠKP,

  11. prijať rozhodnutie disciplinárneho orgánu ŠKP (článok 7, ods. 11), ktoré sa týka prejednávaného člena ŠKP,

  12. bezodkladne oznámiť vedeniu ŠKP stratu bezúhonnosti (článok 2, ods. 15),

  13. bez vyzvania oznámiť vedeniu ŠKP (článok 2, ods. 25) zmenu údajov vedených na dokladoch, ktoré sú predmetom evidovania v ŠKP (článok 1, ods. 10),

  14. na výzvu vedenia ŠKP (článok 2, ods. 22), najneskoršie do 14 dní bezodkladne preukázať svoju bezúhonnosť (článok 2, ods. 14).

 4. Hosťujúci člen ŠKP (článok 2, ods. 3) nemá práva ale platia pre neho vnútorné predpisy (článok 2, ods. 29). Po uplynutí účelu (článok 3, ods. 4), pre ktorý bol hosťujúci člen ŠKP prijatý do ŠKP sa považuje za vylúčeného hosťujúceho člena ŠKP.

 5. Predseda ŠKP má právo:

  1. schvaľovať hosťujúcich členov ŠKP,

  2. prostriedkami hromadnej komunikácie zvolávať členov ŠKP (článok 2, ods. 2) na rokovania členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27) najneskôr 7 dní pred uskutočnením členskej schôdze ŠKP, uvedené neplatí, ak sa členovia ŠKP (článok 2, ods. 2), ktorí majú hlasovacie právo na členskej schôdzi ŠKP jednozmyselne zhodnú na kratšej dobe,

  3. vyberať a nakladať s financiami na účte alebo v hotovosti v pokladni a robiť s nimi nákupy v prospech ŠKP a pre potreby ŠKP, pri prekročení limitu 3 000 € dopredu upovedomuje predstavenstvo ŠKP,

  4. svojím podpisom potvrdzovať rozhodnutia predstavenstva ŠKP,

  5. svojím podpisom zamietať rozhodnutia predstavenstva ŠKP, uvedené neplatí v prípade jednomyseľného schválenia predstavenstva ŠKP,

  6. schvaľovať finančné výdavky schválené predstavenstvom ŠKP,

  7. zamietať finančné výdavky schválené predstavenstvom ŠKP, uvedené neplatí ak sa predstavenstvo ŠKP jednohlasne zhodne o schválení finančných výdavkov,

  8. schvaľovať plán činností predstavenstva ŠKP do nasledujúceho konania VZ ŠKP,

  9. vrátiť plán činností predstavenstva ŠKP na nasledujúce funkčné obdobie na jeho prerobenie,

  10. schvaľovať finančný plán predstavenstva ŠKP na nasledujúci rok,

  11. dať predstavenstvu ŠKP prerobiť finančný plán na nasledujúci rok, uvedené neplatí ak sa predstavenstvo ŠKP na finančnom pláne jednomyseľne zhodne,

  12. zadávať úlohy členom ŠKP (článok 2, ods. 2) a stanoviť termín ich splnenia,

  13. znížiť členom ŠKP členský príspevok (článok 2, ods. 13) na základe ich činnosti v prospech ŠKP za uplynulý kalendárny rok alebo na základe jeho možného prínosu pre ŠKP, na uvedený účel vydá predseda ŠKP rozhodnutie (článok 2, ods. 32),

  14. vydávať rozhodnutia (článok 2, ods. 32) upravujúce činnosť ŠKP v zmysle Stanov ŠKP v rozsahu svojich práv,

  15. uchovávať a evidovať originál Stanov ŠKP, rozhodnutí predsedu a predstavenstva ŠKP (článok 2, ods. 32), zápisnice z členských schôdzi ŠKP (článok 2, ods. 30) a iné písomnosti súvisiace s činnosťou ŠKP,

  16. zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť až po odovzdaní všetkej dokumentácie súvisiacej so ŠKP, ktoré uchovával alebo vypracoval,

  17. so súhlasom predstavenstva ŠKP odmeňovať členov ŠKP za činnosť v prospech ŠKP,

  18. odmietnuť členovi ŠKP poskytnutie informácií o činnosti orgánov ŠKP, ak ide o dôverné informácie (článok 2, ods. 41), alebo jej poskytnutím môže byť ohrozený dôležitý záujem ŠKP (článok 2, ods. 40),

  19. rozhodovať o informáciách, ktoré majú štatút dôležitého záujmu (článok 2, ods. 40) alebo dôvernej informácie (článok 2, ods. 41) alebo časovej tiesni (článok 2, ods. 42),

  20. rozhoduje o zrušení štatútu dôležitého záujmu (článok 2, ods. 37) alebo dôvernej informácie (článok 2, ods. 38) alebo časovej tiesne (článok 2, ods. 39),

  21. vyhlasuje výzvy na kúpu tovarov alebo služieb pre potreby ŠKP,

  22. prijať do pracovného pomeru člena ŠKP za stanovených mzdových podmienok, ktoré nesmú negatívne ovplyvniť finančné hospodárenie ŠKP s prihliadnutím na príjem ŠKP,

  23. podať návrh na disciplinárne konanie voči ktorémukoľvek členovi ŠKP v zmysle článku 7 Stanov ŠKP,

  24. podávať, meniť alebo sťahovať návrhy podané na členských schôdzach (článok 2, ods. 27),

  25. vylúčiť člena ŠKP podľa článku 3, ods. 22, písm. d) Stanov ŠKP,

  26. so súhlasom predstavenstva ŠKP byť pravidelne alebo dočasne odmeňovaný za činnosť a riadenie v prospech ŠKP,

  27. určiť podpredsedu alebo tajomníka ŠKP, ktorého podpis bude popri predsedovom podpise ŠKP na zápisniciach (článok 2, ods. 30) z členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27), na zmluvách a písomnostiach rôznych orgánov, fyzických a právnických osôb, s ktorými ŠKP rokuje alebo uzatvára zmluvy,

  28. určiť člena ŠKP zodpovedného za vedenie web stránky, reklamu, propagáciu a marketing,

  29. určiť zodpovedného člena ŠKP za vedenie účtovníctva a nakladanie s finančnými prostriedkami,

  30. určiť člena ŠKP, ktorému bude bezplatne pridelené klubové reprezentačné oblečenie a komu bude toto oblečenie odobraté,

  31. určiť osoby, ktoré budú mať prístup k materiálu ŠKP, resp. ktorým bude zapožičaný majetok ŠKP alebo odoprieť prístup k materiálu ŠKP, resp. odobrať zapožičaný majetok ŠKP a svoje rozhodnutie uviesť v zápisnici z členskej schôdze ŠKP alebo v rozhodnutí predsedu ŠKP.

 6. Predseda ŠKP nemá právo hlasovať na schôdzach predstavenstva ŠKP, právo hlasovať má v prípade, že hlasovanie predstavenstva ŠKP skončilo nerozhodne.

 7. Predseda ŠKP má povinnosť:

  1. zastupovať a chrániť záujmy ŠKP,

  2. konať a vystupovať v prospech dobrého mena a záujmov ŠKP,

  3. šíriť dobré meno ŠKP,

  4. dodržiavať práva člena ŠKP podľa článku 4, ods. 2 Stanov ŠKP,

  5. zveľaďovať majetok ŠKP,

  6. viesť evidenciu členov ŠKP,

  7. kontrolovať platenie členských príspevkov (článok 2, ods. 13),

  8. dozerať na dodržiavanie Stanov ŠKP a v prípade ich porušenia konať v zmysle Stanov ŠKP,

  9. byť prítomný na členskej schôdzi ŠKP (článok 2, ods. 27) a rokovaniach s fyzickými alebo právnickými osobami,

  10. dohliadať na finančné výdavky, ktoré nesmú byť v nepomere k potrebám ŠKP a nesmú negatívne ovplyvniť financie ŠKP s prihliadnutím na príjem ŠKP,

  11. podpisovať zápisnice a rozhodnutia z členských schôdzi ŠKP (článok 2, ods. 27) a na ich základe riadiť sa rozhodnutiami prijatými na členských schôdzach ŠKP,

  12. na VZ ŠKP podávať správu o činnosti predsedu ŠKP za uplynulý kalendárny rok pôsobenia vo funkcií predsedu ŠKP,

  13. na najbližšej členskej schôdzi informovať členov predstavenstva ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. c) o zásadných činnostiach týkajúcich sa ŠKP, ako sú výdavky a príjmy, kúpa zariadenia alebo iného materiálu a vecí, ktoré súvisia s chodom, financiami a materiálom ŠKP,

  14. poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly kontrolným orgánom ŠKP (podčlánok 8.3),

  15. ak tomu nebráni dôležitý záujem (článok 2, ods. 40) alebo vyzradenie dôvernej informácie (článok 2, ods. 41) umožniť členovi ŠKP na jeho písomnú žiadosť do 14 dní nahliadnuť do písomností súvisiacich s ŠKP a byť prítomný pri úkone. O nahliadnutí do písomností sa vyhotoví záznam, ktorý bude súčasťou písomnej dokumentácie vedenej predsedom ŠKP,

  16. odpovedať na písomnú žiadosť členovi ŠKP v lehote stanovenej v Stanovách ŠKP, ak tomu nebránia okolnosti uvedené v článku 2, ods. 40, ods. 41 Stanov ŠKP,

  17. pri kontrolnej činnosti kontrolného orgánu ŠKP poskytnúť potrebnú súčinnosť,

  18. do 30 dní od odstúpenia z funkcie predložiť podpredsedovi ŠKP všetky písomnosti, ktoré počas svojho funkčného obdobia spravoval alebo vypracoval v súvislosti s chodom ŠKP,

  19. opečiatkovať klubovou pečiatkou, ktorá mu bola pridelená formálne písomnosti (článok 2, ods. 28) vedené pod klubovým číslom,

  20. opečiatkovať a podpísať zmluvu na nákup materiálu, tovaru alebo služieb v prospech ŠKP, ktoré schválil, alebo ktorých nákup schválilo predstavenstvo alebo VZ ŠKP,

  21. informovať predstavenstvo ŠKP o vydaných rozhodnutiach predsedu ŠKP,

  22. na najbližšej členskej schôdzi ŠKP (článok 2, ods. 27) informovať predstavenstvo ŠKP o pohybe financií,

  23. hospodárne nakladať s financiami ŠKP tak, aby nakladanie s financiami negatívne neovplyvnilo rozvoj a chod ŠKP s prihliadnutím na príjem ŠKP.

 8. Práva podpredsedu ŠKP:

  1. zastupovať predsedu ŠKP v čase jeho neprítomnosti,

  2. prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33) a s povolením predsedu ŠKP zvolávať členské schôdze ŠKP (článok 2, ods. 27), najneskoršie 7 dní pred ich uskutočnením, uvedené neplatí, ak sa členovia ŠKP s právom hlasovať jednomyseľne dohodnú na kratšej dobe,

  3. vyberať finančnú hotovosť z účtu alebo z pokladne na účely, pre ktoré boli schválené predsedom alebo predstavenstvo ŠKP,

  4. dávať úlohy členom ŠKP v súvislosti s prijatými rozhodnutiami na členských schôdzach ŠKP a určiť termín ich splnenia s prihliadnutím na náročnosť zadanej úlohy,

  5. podať predsedovi ŠKP návrh na odmeňovanie členov ŠKP za činnosť v prospech ŠKP,

  6. podávať, meniť alebo sťahovať návrhy na členských schôdzach ŠKP,

  7. zastupovať predsedu ŠKP v písomnej alebo ústnej forme na rokovaniach s orgánmi, fyzickými a právnickými osobami v rozsahu práv, ktoré mu určí predseda ŠKP,

  8. so súhlasom predstavenstva a predsedu ŠKP byť pravidelne alebo dočasne odmeňovaný za činnosť v prospech ŠKP,

  9. byť prítomný na rokovaniach s fyzickými alebo právnickými osobami.

 9. Povinnosti podpredsedu ŠKP:

  1. konať v prospech dobrého mena a záujmov ŠKP,

  2. uchovávať kópie Stanov ŠKP, rozhodnutí predsedu ŠKP a zápisníc z členských schôdzí ŠKP prípadne iné písomnosti súvisiace s chodom ŠKP, ktoré mu boli zverené predsedom ŠKP, alebo ktoré vypracoval,

  3. ak tomu nebránia iné okolnosti podľa článku 2, ods. 40, ods. 41 Stanov ŠKP so súhlasom predsedu ŠKP umožniť členovi ŠKP na jeho žiadosť do 30 dní nahliadnuť do písomností týkajúcich sa ŠKP a byť prítomný pri úkone. O nahliadnutí do písomnosti sa vyhotoví zápis, ktorý sa predloží predsedovi na založenie do písomnej dokumentácie ŠKP okrem prípadu uvedeného v článku 4, ods. 5, písm. r) Stanov ŠKP,

  4. odpovedať na písomnú žiadosť členom ŠKP v lehote do 30 dní, uvedené neplatí v prípade uvedenom v článku 4, ods. 5, písm. r) Stanov ŠKP,

  5. kontrolovať dodržiavanie Stanov ŠKP a v prípade ich porušenia písomne alebo prostriedkami hromadnej komunikácie žiadať člena ŠKP, ktorý porušenie Stanov ŠKP zavinil, o vykonanie nápravy do 15 dní, o uvedenej skutočnosti informuje predsedu a predstavenstvo ŠKP na najbližšej členskej schôdzi,

  6. informovať členov ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie najneskôr 7 dní pred uskutočnením členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27) zvolaných podpredsedom alebo predsedom ŠKP o plánovanej členskej schôdze ŠKP,

  7. do 30 dní od oznámenia o odstúpení z funkcie predložiť predsedovi ŠKP všetky písomnosti súvisiace s činnosťou ŠKP, ktoré počas svojho funkčného obdobia uchovával alebo vypracoval,

  8. dodržiavať práva člena ŠKP podľa článku 4, ods. 2 Stanov ŠKP,

  9. kontrolovať zápisnice (článok 2, ods. 30) z členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27),

  10. kontrolovať plnenie bodov schválených na členských schôdzach ŠKP,

  11. podpisovať rozhodnutia predsedu ŠKP, zápisnice z členských schôdzí ŠKP a iné písomnosti v zmysle Stanov ŠKP, ak tak určí predseda ŠKP (článok 4, ods. 5, písm. aa)),

  12. pečiatkou, ktorá mu bola pridelená, opečiatkovať oficiálne písomnosti vedené pod číslom ŠKP.

 10. Práva tajomníka ŠKP:

  1. zastupovať podpredsedu ŠKP v čase jeho neprítomnosti na rokovaniach s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami s právami a povinnosťami, ktoré sú nevyhnutné na úspešné dokončenie úkonov, pre ktoré tajomník ŠKP zastupuje podpredsedu ŠKP,

  2. s písomným súhlasom predsedu ŠKP vyberať finančnú hotovosť z účtov alebo z pokladne na účely, pre ktoré ich schválil predseda alebo predstavenstvo ŠKP,

  3. podať návrh predsedovi ŠKP na odmeňovanie členov ŠKP za činnosť v prospech ŠKP alebo za dosiahnuté výsledky,

  4. so štatutárom byť prítomný na rokovaniach s fyzickými alebo právnickými osobami.

 11. Povinnosti tajomníka ŠKP:

  1. dozerať na dodržiavanie Stanov ŠKP,

  2. vyhotovovať zápisnice (článok 2, ods. 30) zo zasadnutí členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27),

  3. dozerať na celkový chod ŠKP,

  4. zabezpečovať a kontrolovať správnosť formálnej stránky vydávania formálnej písomnosti (článok 2, ods. 28), vnútorných predpisov (článok 2, ods. 29), ako aj rozhodnutí predstavenstva ŠKP, ktoré sú oprávnení podpisovať a vydávať členovia ŠKP podľa Stanov ŠKP,

  5. kontrolovať plnenie prijatých rozhodnutí predsedom a predstavenstvom ŠKP podľa Stanov ŠKP,

  6. koordinovať zasadnutia členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27),

  7. viesť dokumentáciu súvisiacu s výkonom funkcie,

  8. vypracovať osobitné štatistické hodnotenie pre členov ŠKP, ktoré predkladá na schôdzi VZ ŠKP a ktoré pred VZ ŠKP predloží predsedovi ŠKP na podpis,

  9. pripravovať, prípadne dopĺňať materiál na zasadnutia členských schôdzí ŠKP (článok 2, ods. 27),

  10. podpisovať rozhodnutia predsedu ŠKP, zápisnice z členských schôdzí a iné písomnosti v zmysle Stanov ŠKP, ak tak určí predseda ŠKP podľa článku 4, ods. 5, písm. aa) Stanov ŠKP.

 12. Povinnosti referenta ŠKP:

  1. stará sa o organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí členských schôdzí ŠKP (pozvánky, prezenčné listiny, miesto konania),

  2. podieľa sa na zabezpečení a organizácii podujatí ŠKP,

  3. plní úlohy zadané predsedom ŠKP v súvislosti s písm. a), písm. b),

  4. dozerá na riadne dodržiavanie Stanov ŠKP,

  5. predstavenstvu ŠKP predkladá návrhy za účelom zlepšenia činnosti ŠKP alebo odstránenie zistených nedostatkov,

  6. podľa pokynov predsedu ŠKP zabezpečuje formálnu stránku komunikácie v ŠKP prostredníctvom zverejňovania informácií cez dostupné médiá a internetovú stránku podľa potrieb ŠKP a rozhodnutia predstavenstva ŠKP alebo pokynov predsedu ŠKP,

  7. robí reklamu ŠKP podľa pokynov predstavenstva alebo predsedu ŠKP.

 13. Práva hospodára ŠKP:

  1. podáva návrhy na zlepšenie materiálneho vybavenia ŠKP,

  2. manipuluje s finančnou hotovosťou pridelenou predsedom ŠKP pre účely kúpy alebo opravy majetku ŠKP.

 14. Povinnosti hospodára ŠKP:

  1. vedie agendu o materiálnom stave ŠKP,

  2. vedie agendu skladového hospodárstva ŠKP,

  3. po materiálnej stránke predkladá návrhy na zlepšenie činnosti ŠKP alebo odstránenie zistených nedostatkov,

  4. na predsedov pokyn zabezpečuje materiálno-technické prostriedky pre potreby ŠKP,

  5. podieľa sa na zabezpečení a organizácii podujatí ŠKP,

  6. dozerá na riadne dodržiavanie Stanov ŠKP v zmysle článku 11 Stanov ŠKP,

  7. na VZ ŠKP predkladá správu skladovej a materiálnej agendy hospodárstva ŠKP.

 15. Práva zástupcov športových oddielov ŠKP:

  1. organizovať predstavenstvom ŠKP schválené športové podujatia,

  2. predkladať predstavenstvu ŠKP návrhy na zakúpenie športového vybavenia súvisiaceho s činnosťou športového oddielu ŠKP,

  3. nakladať s majetkom ŠKP, ktorý bol pridelený predsedom alebo predstavenstvom ŠKP na činnosť konkrétneho športového oddielu ŠKP,

  4. v rámci tréningov využívať majetok ŠKP.

 16. Povinnosti zástupcov športových oddielov ŠKP:

  1. riadiť športový oddiel ŠKP v súlade so Stanovami ŠKP a prijatými rozhodnutiami predsedu a predstavenstva ŠKP,

  2. konať v prospech ŠKP a šíriť dobré meno ŠKP,

  3. v súčinnosti s hospodárom ŠKP viesť evidenciu zvereného majetku ŠKP pre potreby oddielu ŠKP,

  4. kontrolovať dodržiavanie Stanov ŠKP,

  5. do 14 dní od oznámenia o odstúpení z funkcie, predložiť predsedovi ŠKP všetky písomnosti súvisiace s pridelenou funkciou, ktoré počas svojho funkčného obdobia uchovával alebo vypracoval vrátane zvereného majetku ŠKP,

  6. dodržiavať práva člena ŠKP podľa článku 4, ods. 2 Stanov ŠKP,

  7. plniť úlohy určené predstavenstvom ŠKP alebo predsedom ŠKP,

  8. predkladať na VZ ŠKP správu o fungovaní oddielu,

  9. vykonávať prospešnú činnosť súvisiacu s rozvojom oddielu ŠKP.

 

Článok 5
ZODPOVEDNOSŤ

 1. Člen ŠKP je zodpovedný za riadne plnenie úloh a povinností v zmysle Stanov ŠKP a niesť za ich nesplnenie zodpovednosť.

 2. Na zodpovednosť je možné brať člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP, ktorý neplní rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu ŠKP alebo porušuje Stanovy ŠKP.

 3. Na zodpovednosť možno zobrať ktoréhokoľvek člena ŠKP, ktorý si neplní úlohy alebo povinností určené v Stanovách ŠKP alebo nesplnením povinností alebo úloh, určených v Stanovách ŠKP spôsobil škodu (článok 2, ods. 24), stratu, ujmu alebo narušenie plynulého chodu ŠKP.

 4. Každý člen ŠKP ako aj hosťujúci člen ŠKP je zodpovedný za materiál a iné veci, ktoré sú majetkom ŠKP a ktoré mu boli zapožičané alebo zverené ŠKP.

 5. Odstupujúci člen ŠKP je zodpovedný za odovzdanie agendy, ktorú počas svojho funkčného obdobia vypracoval alebo spravoval vrátane materiálu v zmysle Stanov ŠKP.

 6. Predseda ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá VZ ŠKP.

 7. Predseda ŠKP zodpovedá za ním uskutočnené výdavky bez schválenia predstavenstva ŠKP.

 8. Predseda ŠKP je zodpovedný za celkový chod ŠKP a za rozhodnutia, ktoré vydá počas svojho funkčného obdobia a za týmto účelom môže zadávať úlohy jednotlivým členom ŠKP s určením termínu ich splnenia. Predsedu ŠKP nemožno brať na zodpovednosť v prípade, ak bol jednohlasne prehlasovaný predstavenstvom ŠKP v zmysle Stanov ŠKP.

 9. Podpredseda ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predsedovi ŠKP.

 10. Tajomník ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá štatutárom ŠKP.

 11. Referent ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 12. Hospodár sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 13. Zástupca športového oddielu ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 14. Hospodár zodpovedá za vedenie agendy materiálneho a skladového hospodárstva ŠKP.

 15. Predstavenstvo ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá VZ ŠKP.

 16. Predstavenstvo ŠKP zodpovedá za plnenie úloh vo veciach v ktorých jednohlasne prehlasovalo predsedu ŠKP alebo ktoré schválilo na členskej schôdzi ŠKP (článok 2, ods. 27).

 17. Predstavenstvo ŠKP zodpovedá za plnenie úloh prijatých na predošlom VZ ŠKP.

 18. Kontrolný orgán ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá VZ ŠKP.

 19. Kontrolný orgán ŠKP zodpovedá za nestrannosť, priebeh a výsledky kontrol uskutočnených podľa Stanov ŠKP.

 20. Disciplinárny orgán ŠKP zodpovedá za nestrannosť, priebeh a výsledky disciplinárneho konania (článok 7).

 

Článok 6
OPRÁVNENIA

 1. Oprávnenými osobami konať v mene ŠKP sú štatutári (článok 8, ods. 1, písm. b)). Pri rokovaniach s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami v ústnom alebo v písomnom styku musia byť prítomní obaja štatutári alebo predseda ŠKP spolu s tajomníkom ŠKP, výnimku tvoria prípady kedy sa podpredseda alebo tajomník ŠKP z osobných alebo služobných dôvodov nemôžu zúčastniť a túto skutočnosť dávajú na vedomie predsedovi ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33).

 2. Predseda alebo predstavenstvo ŠKP sú oprávnení žiadať od člena ŠKP, ktorý sa berie na zodpovednosť, peňažnú náhradu škody (článok 2, ods. 24) alebo ujmy, ktoré vznikli ŠKP alebo iný spôsob náhrady, ktoré vznikli konaním zodpovedného člena ŠKP alebo hosťujúceho člena ŠKP (článok 5).

 3. Štatutári sú oprávnení uzatvárať zmluvy so ŠKP pre potreby ŠKP bez súhlasu predstavenstva ŠKP do výšky nákupnej ceny tovaru alebo služieb. V ostatných prípadoch so súhlasom predstavenstva ŠKP.

 4. Členovia predstavenstva ŠKP sú oprávnení uzatvárať zmluvy so ŠKP so súhlasom štatutárov ŠKP.

 5. Predseda kontrolného orgánu ŠKP je oprávnený zúčastňovať sa ako nestranný pozorovateľ na členských schôdzach ŠKP. 

 

Článok 7
DISCIPLINÁRNE KONANIE

 1. Disciplinárne konanie vykonáva disciplinárny orgán ŠKP (článok 8.4).

 2. Medzi disciplinárne priestupky patrí:

  1. konanie, ktoré narušuje vážnosť a chod ŠKP, alebo ohrozuje dôveru v ŠKP, ale škoda alebo ujma ŠKP nevznikla,

  2. konanie, ktoré narušuje vážnosť a chod ŠKP, alebo ohrozuje dôveru v ŠKP za predpokladu vzniku škody alebo ujmy,

  3. správanie sa v rozpore s dobrými mravmi a proti Stanovám ŠKP,

  4. riadne a včasne neplnenie úloh a povinností, ktoré určujú Stanovy ŠKP,

  5. riadne a včasne neplnenie úloh, ktoré určil predseda alebo predstavenstvo ŠKP,

  6. akékoľvek zasahovanie do nezávislej činnosti kontrolného alebo disciplinárneho orgánu ŠKP,

  7. porušenie pravidiel svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.

 3. V disciplinárnom konaní možno uložiť:

  1. sankciu:

   1. pokarhanie,

   2. peňažný trest v primeranej výške,

   3. obmedzenie využívania majetku ŠKP,

   4. odobratie majetku ŠKP zvereného členovi ŠKP,

  2. opatrenia:

   1. pozastavenie výkonu funkcie člena ŠKP v orgáne ŠKP (článok 8, ods. 1) do času rozhodnutia VZ ŠKP o zbavení člena ŠKP funkcie v orgáne ŠKP,

   2. podmienečné vylúčenie s určením lehoty a podmienok dočasného vylúčenia,

   3. vylúčenie zo ŠKP,

   4. pozastavenie činnosti v ŠKP na dobu max. 2 rokov.

 4. Návrh na disciplinárne konanie podáva člen ŠKP (článok 2, ods. 20) predstavenstvu ŠKP.

 5. Podnet na disciplinárne konanie disciplinárnemu orgánu podáva predstavenstvo ŠKP.

 6. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o časovú tieseň (článok 2, ods. 42), čas, ktorý je uvedený v článku 7, sa môže na podnet predsedu ŠKP skrátiť.

 7. Pred začatím disciplinárneho konania podľa článku 7 Stanov ŠKP je predstavenstvo ŠKP oprávnené vopred vyzvať člena ŠKP, ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia o podanie vysvetlenia a následne o vykonanie nápravy v zmysle Stanov ŠKP do 7 dní, v odôvodnených prípadoch aj skôr. Výzva sa zasiela priestupcovi prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33).

 8. Nevykonanie nápravy alebo nepodanie vysvetlenia členom ŠKP v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy o vykonanie nápravy a podania vysvetlenia oprávňuje predstavenstvo ŠKP podať do 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na vykonanie nápravy a podania vysvetlenia podnet disciplinárnemu orgánu ŠKP na začatie disciplinárneho konania.

 9. Disciplinárne konanie člena ŠKP môže trvať najviac 30 dní odo dňa podania podnetu predstavenstva ŠKP na začatie disciplinárneho konania. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch sa disciplinárne konanie môže predĺžiť najviac o 30 dní.

 10. Disciplinárne konanie člena ŠKP môže prebiehať aj bez jeho prítomnosti za predpokladu, že neprejavil snahu obhajovať sa v disciplinárnom konaní.

 11. Výsledkom disciplinárneho konania je podanie správy (článok 2, ods. 28) o disciplinárnom konaní, ktorú predkladá predseda disciplinárneho orgánu ŠKP na najbližšej schôdzi predstavenstva ŠKP.

 12. O výsledku disciplinárneho konania musí byť upovedomený priestupca prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33).

 13. Sankcie v zmysle článku 7, ods. 3, písm. a) Stanov ŠKP majú za úlohu potrestať člena ŠKP za konanie porušujúce Stanovy ŠKP.

 14. Opatrenia v zmysle článku 7, ods. 3, písm. b) Stanov ŠKP majú za úlohu zamedziť členovi ŠKP opakovanému porušeniu Stanov ŠKP.

 15. Sankcie podľa článku 7, ods. 3, písm. a) Stanov ŠKP sa udeľujú za menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP (článok 2, ods. 22). Pokarhanie, ktoré je členovi ŠKP udelené v poradí po tretí krát počas troch rokov má za následok vylúčenie člena ŠKP predstavenstvom ŠKP.

 16. Pri disciplinárnom konaní sa prihliada na:

  1. závažnosť disciplinárneho priestupku,

  2. okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo,

  3. mieru zavinenia,

  4. dôsledky disciplinárneho priestupku,

  5. doterajšie správanie sa člena ŠKP.

 17. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu ŠKP sa možno odvolať do 3 dní od jeho doručenia alebo oznámenia prostriedkami hromadnej komunikácie, písomne predsedovi ŠKP, ktorý odvolanie postúpi kontrolnému orgánu ŠKP. Kontrolný orgán ŠKP do 30 dní s konečnou platnosťou rozhodne o odvolaní sa člena ŠKP.

 18. Odvolanie priestupcu proti výsledkom disciplinárneho konania orgánu ŠKP obsahuje:

  1. údaje priestupcu,

  2. vec, ktorej sa odvolanie týka,

  3. odôvodnenie podania odvolania.

 19. Vyhovením kontrolného orgánu ŠKP vo veci odvolania sa člena ŠKP voči výsledkom disciplinárneho konania ŠKP, disciplinárny orgán ŠKP rešpektuje rozhodnutie kontrolného orgánu ŠKP a opätovne prerokuje disciplinárny priestupok priestupcu s prihliadnutím na závery a odporúčania kontrolného orgánu ŠKP.

 20. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynuli viac ako 2 roky.

 

Článok 8
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNKCIE V ŠKP

 1. Orgány ŠKP:

NAJVYŠŠÍ ORGÁN ŠKP

 1. valné zhromaždenie ŠKP,

VÝKONNÝ ORGÁN ŠKP

      b. štatutári ŠKP:

 1. predseda,
 2. podpredseda,

      c) predstavenstvo ŠKP:

 1. štatutári (článok 8, ods. 1, písm. b)),
 2. tajomník,
 3. hospodár,
 4. referent,
 5. zástupcovia športových oddielov,

KONTROLNÝ ORGÁN ŠKP

 1. kontrolná komisia (ďalej len „k. k.“):

1. predseda k. k.,
2. člen k. k.,

DISCIPLINÁRNY ORGÁN ŠKP
e) disciplinárna komisia (ďalej len „d. k.“):
1. predseda d. k.,
2. člen d. k..

 1. Voľba do orgánov ŠKP sa uskutočňuje na základe návrhu na volenú funkciu v ŠKP (článok 2, ods. 12). Návrh predkladá člen ŠKP (článok 2, ods. 2) na poslednej schôdzi predstavenstva ŠKP konanej pred VZ ŠKP.
 2. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie v zmysle Stanov ŠKP, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania ŠKP a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov ŠKP (článok 8, ods. 1).

 

8.1
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ŠKP

 1. Najvyšším orgánom ŠKP je VZ ŠKP, ktoré sa koná minimálne raz za kalendárny rok, najneskôr do konca januára. VZ ŠKP zvoláva predseda ŠKP podľa článku 4 ods. 5, písm. b) Stanov ŠKP alebo podpredseda podľa článku 4, ods. 8, písm. b) Stanov ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33) najneskoršie 14 dní pred konaním schôdze VZ ŠKP.

 2. VZ ŠKP plní nasledujúce úlohy:

  1. podľa potreby preberá úlohy predstavenstva ŠKP (podčlánok 8.2, ods. 4),

  2. rozhoduje o zániku ŠKP, o zmene názvu klubu, alebo o zlúčení ŠKP s iným občianskym združením na základe podaného podnetu predstavenstva ŠKP,

  3. schvaľuje, mení, dopĺňa alebo ruší Stanovy ŠKP,

  4. prerokúva správu predstavenstva ŠKP o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a iné správy v zmysle Stanov ŠKP a stanovuje úlohy na odstránenie nedostatkov,

  5. zadáva plán činnosti a hospodárenia s majetkom a s finančnými prostriedkami na nasledujúce obdobie,

  6. schvaľuje návrh predstavenstva ŠKP na minimálnu výšku členského príspevku pre členov ŠKP,

  7. volí alebo odvoláva členov výkonného orgánu, kontrolného a disciplinárneho orgánu ŠKP,

  8. volí volebnú komisiu ŠKP, ktorá zabezpečuje prípravu a priebeh volieb do orgánov ŠKP,

  9. ruší rozhodnutie predsedu alebo predstavenstva ŠKP.

 3. Schôdza VZ ŠKP je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina členov ŠKP (článok 2, ods. 2) s právom hlasovať. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov ŠKP s právom hlasovať.

 4. Mimoriadnu schôdzu VZ ŠKP je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. c)) 2/3 väčšinou aktuálnych členov predstavenstva ŠKP alebo člen kontrolného orgánu ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. d)).

 5. Ak členská schôdza VZ ŠKP nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia postačí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov ŠKP, ak bol dodržaný postup podľa podčlánku 9.1, ods. 4, písmena b).

 6. Zasadnutia VZ ŠKP sa uskutočňujú podľa pravidiel uvedených v podčlánku 9.1 Stanov ŠKP.

 

8.2
PREDSTAVENSTVO ŠKP

 1. Predstavenstvo ŠKP riadi činnosť ŠKP v období medzi dvoma VZ ŠKP počas funkčného obdobia 2 rokov okrem štatutárov ŠKP (článok 2, ods. 5, ods. 6) a každú svoju schôdzu zápisnicou dokumentuje.

 2. Schôdzu predstavenstva ŠKP v období medzi dvoma VZ ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie zvoláva spravidla predseda ŠKP podľa článku 4, ods. 5, písm. b) Stanov ŠKP alebo podpredseda ŠKP podľa článku 4, ods. 8, písm. b) Stanov ŠKP, najmenej trikrát do roka, najneskoršie 7 dní pred dátumom uskutočnenia členskej schôdze ŠKP.

 3. Predstavenstvo ŠKP je uznášaniaschopné, ak sú na jeho rokovaní prítomné minimálne 2/3 všetkých členov predstavenstva ŠKP. Na platnosť rozhodnutia predstavenstva ŠKP je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov predstavenstva ŠKP prítomných na schôdzi ŠKP.

 4. Predstavenstvo ŠKP plní nasledujúce úlohy:

  1. rozhoduje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v prospech ŠKP,

  2. organizuje dovolenú zárobkovú činnosť v zmysle platnej legislatívy SR, vedľajšiu hospodársku činnosť, reklamu zameranú na získanie vlastných finančných, materiálnych a ďalších zdrojov, športové a služobné súťaže alebo podujatia alebo prenajatie majetku ŠKP,

  3. hospodári s finančnými prostriedkami získanými od štátu ako aj z vlastnej činnosti v zmysle článku 11, ods. 1, ods. 2 Stanov ŠKP v súlade so schváleným plánom činnosti a hospodárenia s finančnými prostriedkami,

  4. na VZ ŠKP predkladá správu o činnosti za predošlé obdobie (podčlánok 8.1, ods. 2, písm. d)),

  5. v rámci Stanov ŠKP rozhoduje o veciach súvisiacich so ŠKP v období medzi dvoma VZ ŠKP,

  6. na VZ ŠKP podáva návrh na zmenu minimálnej výšky členského príspevku (podčlánok 8.1, ods. 2, písm. f),

  7. určuje výšku členského príspevku (článok 2, ods. 13) hosťujúcemu členovi ŠKP (článok 2, ods. 3),

  8. vypracúva plán činnosti od predchádzajúceho VZ ŠKP do nasledujúceho VZ ŠKP,

  9. vypracúva finančný plán od predchádzajúceho VZ ŠKP do nasledujúceho VZ ŠKP,

  10. prijíma nomináciu člena ŠKP na funkciu v ŠKP (článok 2, ods. 12),

  11. na VZ ŠKP predkladá nomináciu člena ŠKP na funkciu v ŠKP (článok 2, ods. 12),

  12. schvaľuje alebo mení logo, zástavu alebo znak,

  13. so súhlasom predsedu ŠKP rozhoduje o uzatváraní zmlúv o nákupe alebo predaji hnuteľných alebo nehnuteľných vecí,

  14. schvaľuje formálnu podobu formálnej písomnosti (článok 2, ods. 28),

  15. na VZ ŠKP podáva podnet na zánik ŠKP, zmenu názvu ŠKP alebo zlúčenie ŠKP s inými občianskymi združeniami (podčlánok 8.1, ods. 2, písm. b)),

  16. schvaľuje výšku finančnej hotovosti v pokladni a bankové účty využívané ŠKP,

  17. schvaľuje formu prezentácie ŠKP navonok (článok 1, ods. 13),

  18. plní rozhodnutia VZ ŠKP,

  19. v spolupráci s predsedom ŠKP každý rok navyšuje finančnú rezervu ŠKP o alikvotnú finančnú sumu, ktorá sa použije so súhlasom predsedu a predstavenstva ŠKP na krytie nečakaných strát alebo výdavkov,

  20. nominuje člena ŠKP na významné športové podujatia s určením podmienok na preplatenie nákladov,

  21. schvaľuje výdavky predsedu ŠKP, ktoré predložil predstavenstvu ŠKP na schválenie,

  22. berie na vedomie výsledky kontrolného orgánu ŠKP a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolným orgánom ŠKP (podčlánok 8.3),

  23. v závislosti od vyvodenej zodpovednosti prijíma výsledky disciplinárneho orgánu ŠKP, ktoré:

   1. berie na vedomie alebo

   2. jednohlasne zamieta,

  24. schvaľuje alebo ruší oddiely ŠKP (článok 1, ods. 8).

 

8.3
KONTROLNÝ ORGÁN ŠKP

 1. Členov kontrolného orgánu ŠKP volí VZ ŠKP podľa článku 8.1, ods. 2, písm. g) Stanov ŠKP, ktorí nesmú byť zároveň členmi predstavenstva ŠKP. Kontrolná komisia ŠKP je volená spravidla na obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu (podčlánok 8.2, ods. 1), najmenej na 3 roky.

 2. Kontrolný orgán ŠKP je nezávislým kontrolným orgánom, tvoria ho minimálne 2 členovia ŠKP: predseda kontrolnej komisie ŠKP a člen kontrolnej komisie ŠKP.

 3. Členovia kontrolného orgánu ŠKP musia byť predovšetkým nezávislí a nezaujatí členovia ŠKP, ktorých nemožno postihovať za ich kontrolnú činnosť.

 4. Akýkoľvek nátlak na členov kontrolného orgánu ŠKP za účelom ovplyvnenia výsledkov kontroly zo strany člena ŠKP (článok 2, ods. 2) bude predmetom disciplinárneho konania (článok 7).

 5. Kontrolór kontrolného orgánu ŠKP vykonáva kontrolnú činnosť na základe:

  1. vlastnej iniciatívy,

  2. podnetu orgánu ŠKP (článok 8, ods. 1),

  3. podnetu člena ŠKP (článok 2, ods. 2),

  4. iného podnetu podľa zákona o športe.

 6. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti musia byť prítomní všetci členovia kontrolného orgánu ŠKP vrátane predsedu ŠKP, ktorý je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť za účelom vykonania kontroly.

 7. Člen kontrolného orgánu ŠKP môže byť odvolaný z funkcie (článok 2, ods. 12) najvyšším orgánom ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. a)) nadpolovičnou väčšinou hlasov členov ŠKP (článok 2, ods. 2) prítomných na VZ ŠKP s uvedením dôvodu odvolania.

 8. Kontrolný orgán ŠKP vykonáva kontrolu:

  1. finančného hospodárenia,

  2. materiálneho hospodárenia,

  3. správnosti formálnej písomnosti (článok 2, ods. 28),

  4. odvolania sa člena ŠKP voči výsledkom disciplinárneho konania orgánu ŠKP.

 9. Kontrolný orgán ŠKP vykonáva kontrolnú činnosť minimálne raz ročne pred konaním VZ ŠKP. Výsledky kontroly, kontrolná komisia ŠKP písomne predkladá na VZ ŠKP, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá (článok 5, ods. 18).

 10. Pred vykonaním kontroly predseda kontrolného orgánu ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie najneskôr 7 dní pred vykonaním kontroly upovedomí člena kontrolnej komisie ŠKP a predsedu ŠKP o mieste a termíne vykonania kontroly a to aj v prípade podaného podnetu (podčlánok 8.3, ods. 5, písm. b), písm. c), písm. d)). Predsedovi kontrolnej komisie ŠKP začína plynúť lehota 14 dní na začatie kontroly odo dňa podania podnetu o jej vykonanie.

 11. Kontrolu finančného a materiálneho hospodárenia ŠKP vykoná kontrolný orgán ŠKP do 30 dní odo dňa jej začatia. O výsledku vykonanej kontroly vypracuje kontrolný orgán ŠKP písomnú správu podľa podčlánku 9.4 Stanov ŠKP, ktorú predkladá na VZ ŠKP alebo orgánu ŠKP (podčlánok 8.3, ods. 5, písm. b), písm. c), písm. d)).

 12. Predseda kontrolného orgánu ŠKP pri zistení nedostatkov pri kontrole finančného alebo materiálneho hospodárenia ŠKP, písomne na to upozorní v správe o vykonaní kontrolnej činnosti spolu s návrhmi na ich odstránenie. Predseda ŠKP následne správu kontrolnej komisie ŠKP predkladá VZ ŠKP alebo o výsledkoch kontroly informuje žiadateľa (podčlánok 8.3, ods. 5, písm. b), písm. c), písm. d)).

 13. Nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti kontrolného orgánu ŠKP odstráni zodpovedný člen alebo orgán ŠKP (článok 5) do 14 dní odo dňa oboznámenia sa so správou kontrolného orgánu ŠKP. Kontrolný orgán ŠKP zároveň informuje predsedu ŠKP o odstránených nedostatkoch.

 14. Kontrolný orgán ŠKP pri vykonávaní svojej činnosti v zmysle Stanov ŠKP berie do úvahy článok 2, ods. 40, ods. 41 Stanov ŠKP a k tomu aj prispôsobí správu o vykonaní kontroly.

 15. O výsledkoch kontroly kontrolného orgánu ŠKP musia byť informovaní členovia alebo orgány ŠKP v zmysle Stanov ŠKP.

 16. Výsledkom kontrolnej činnosti kontrolného orgánu ŠKP je vypracovanie správy o vykonanej kontrolnej činnosti, ktorá sa predkladá členom alebo orgánom ŠKP (podčlánok 8.3, ods. 5, písm. b), písm. c), písm. d)).

 17. Predseda kontrolného orgánu ŠKP je oprávnený zúčastňovať sa ako pozorovateľ na členských schôdzach ŠKP (článok 2, ods. 27).

 18. Členovia kontrolného orgánu ŠKP majú právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolného orgánu. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.

 19. Za výkon funkcie v kontrolnom orgáne ŠKP môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán ŠKP (podčlánok 8.1, ods. 1).

 20. Výdavky členov kontrolného orgánu ŠKP (podčlánok 8.3, ods. 2) vypláca predseda ŠKP na základe žiadosti členov kontrolného orgánu ŠKP podanej do 7 dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti v zmysle Stanov ŠKP.

 21. Predseda alebo člen kontrolného orgánu ŠKP o svojom odstúpení z funkcie informujú predsedu ŠKP najneskôr 7 dní pred dňom odstúpenia. Predseda ŠKP odstúpenie predsedu alebo člena kontrolnej komisie ŠKP oznámi predstavenstvu ŠKP na najbližšej členskej schôdzi (článok 2, ods. 27).

 

8.4
DISCIPLINÁRNY ORGÁN ŠKP

 1. Disciplinárny orgán ŠKP je oprávnený vykonať disciplinárne konanie ŠKP podľa článku 7, Stanov ŠKP. Disciplinárny orgán ŠKP tvorí predseda a člen disciplinárneho orgánu ŠKP, ktorí sú volení na VZ ŠKP na funkčné obdobie 3 rokov.

 2. Úlohy disciplinárneho orgánu ŠKP:

  1. zistiť oprávnenosť začatia disciplinárneho konania člena ŠKP,

  2. prejednať nezávisle disciplinárne konanie člena ŠKP podľa článku 7 Stanov ŠKP,

  3. vyvodiť zodpovednosť podľa článku 7 Stanov ŠKP,

  4. podať správu o priebehu disciplinárneho konania.

 3. Členov disciplinárneho orgánu ŠKP zvoláva predstavenstvo ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie. V osobitných prípadoch (nedostatok času, nové skutočnosti a pod.) ich môže zvolať aj ústne o čom sa vyhotoví zápis v zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP.

 4. Disciplinárny orgán ŠKP pred začatím disciplinárneho konania musí mať možnosť oboznámiť sa s celou dokumentáciou týkajúcou sa prerokovaného priestupku ešte pred samotným prerokovaním o priestupku a vydaním správy o disciplinárnom konaní za účelom posúdenia oprávnenosti začatia disciplinárneho konania člena ŠKP (podčlánok 8.4, ods. 2, písm. a)).

 5. Po zistení oprávnenosti začatia disciplinárneho konania člena ŠKP (podčlánok 8.4, ods. 2, písm. a)) zasadá disciplinárny orgán ŠKP, ktorý na svojom zasadnutí musí dať možnosť priestupcovi vyjadriť sa k posudzovanému prípadu. Výnimkou je nezáujem priestupcu o túto možnosť.

 6. Člen ŠKP, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku voči Stanovám ŠKP je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí disciplinárneho orgánu ŠKP a obhajovať sa. O mieste a čase prerokovania disciplinárneho konania musí byť člen ŠKP, ktorý sa berie na zodpovednosť upovedomený disciplinárnym orgánom ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie ŠKP (článok 2, ods. 33) minimálne 7 dní pred zasadnutím disciplinárneho konania ŠKP.

 7. V záujme zvýšenia objektívnosti riešeného disciplinárneho priestupku je disciplinárny orgán ŠKP podľa osobitného prípadu oprávnený pribrať si akúkoľvek nezúčastnenú osobu (článok 2, ods. 37), najviac však dve osoby. Ak si priestupca pred prerokovaním o disciplinárnom priestupku vyžiada nezúčastnenú osobu, disciplinárny orgán ŠKP je povinný jeho žiadosti vyhovieť a povoliť najviac dve osoby, o ktorých nemá pochybnosti, že sú dotknutou osobou (článok 2, ods. 19) alebo nezúčastnenou osobou (článok 2, ods. 37).

 8. Nezúčastnené osoby prítomné pri prerokovaní a rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia alebo sankcie sú súčasťou disciplinárnej komisie ŠKP a majú len poradný hlas.

 9. O rozhodnutí disciplinárnej komisie ŠKP musí byť priestupca osobne v čase rozhodnutia oboznámený s uloženým disciplinárnym opatrením alebo sankciou. V prípade neprítomnosti priestupcu musí byť priestupca predsedom disciplinárneho orgánu ŠKP oboznámený o uložení disciplinárneho opatrenia prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2, ods. 33).

 10. O disciplinárnom konaní člena ŠKP, disciplinárny orgán ŠKP vyhotovuje zápisnicu o disciplinárnom konaní člena ŠKP, ktorú predkladá na najbližšej členskej schôdzi predstavenstva ŠKP a ktorá sa stáva súčasťou zápisnice zo schôdze predstavenstva ŠKP.

 11. Závery vyplývajúce zo zápisnice z disciplinárneho konania disciplinárneho orgánu ŠKP, oprávňujú orgány (článok 8, ods. 1), ktorému sa priestupca zodpovedá (článok 5) vyvodiť zodpovednosť v zmysle Stanov ŠKP.

 

Článok 9
ROKOVACÍ PORIADOK, ZÁPISNICE, ROZHODNUTIA A SPRÁVY

9.1
ČLENSKÁ SCHÔDZA

 1. Tajné hlasovanie na členských schôdzach ŠKP sa uskutočňuje so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠKP oprávnených hlasovať na členskej schôdzi ŠKP. Návrh na tajné hlasovanie predkladá predkladateľ návrhu s právom hlasovať na členskej schôdzi ŠKP.

 2. Po skončení členskej schôdze ŠKP sa určenou osobou v zmysle Stanov ŠKP vypracúva zápisnica o priebehu konania členskej schôdze ŠKP a o výsledkoch hlasovania s predpísanými náležitosťami uvedenými v podčlánku 9.2 Stanov ŠKP.

 3. Zo zasadnutia najvyššieho orgánu ŠKP a konania volieb do orgánov ŠKP sa vyhotovuje zápisnica, ktorú ŠKP uchováva najmenej 6 rokov. Zápisnica obsahuje meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.

 4. Členské schôdze ŠKP sa uskutočňujú podľa pravidiel:

  1. členská schôdza výkonného orgánu ŠKP sa uskutočňuje najmenej 3 krát za kalendárny rok, členská schôdza VZ ŠKP sa uskutočňuje minimálne 1 krát za kalendárny rok,

  2. pozvánka alebo návrh programu členskej schôdze ŠKP sa posielajú členom ŠKP oprávneným zúčastniť sa na členskej schôdze ŠKP alebo sa zverejňujú na klubovej web stránke (článok 1, ods. 14) najmenej 7 dní pred konaním členskej schôdze ŠKP,

  3. program členskej schôdze ŠKP vyhotovujú štatutári ŠKP (článok 8, ods. 1, písm. b)) a návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie schvaľujú na začiatku členskej schôdze ŠKP Stanovami ŠKP oprávnení členovia ŠKP, v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší alebo výkonný orgán prijať len odporúčania alebo stanoviská,

  4. na začiatku každej členskej schôdze ŠKP sa spracováva zoznam prítomných členov ŠKP (článok 2, ods. 2) s podpismi prítomných členov ŠKP, súpis členov ŠKP sa stáva súčasťou zápisnice z členskej schôdze ŠKP,

  5. na členských schôdzach sa najskôr prerokúvajú body, ktorými boli oprávnení prítomní členovia ŠKP oboznámení prostriedkami hromadnej komunikácie pred otvorením členskej schôdze ŠKP,

  6. na konci členskej schôdze sa vytvorí priestor zúčastneným členom ŠKP na prerokovanie nových návrhov alebo podnetov, zápisnica z členských schôdzi ŠKP sa spracováva písomne s predpísanými náležitosťami a prílohami podľa podčlánku 9.2 Stanov ŠKP.

 

9.2
ZÁPISNICA

 1. Náležitosti zápisnice:

  1. úvodná strana s logom ŠKP, názvom a dátumom členskej schôdze ŠKP, zoznamom prítomných a neprítomných členov orgánov ŠKP (článok 8, ods. 1), privítanie a predložené body navrhnuté na prerokovanie,

  2. hlavička ostatných listov zápisnice:

   1. názov členskej schôdze ŠKP,

   2. názov klubu s jeho sídlom a identifikačnými údajmi,

   3. dátum uskutočnenia členskej schôdze ŠKP,

   4. miesto uskutočnenia členskej schôdze ŠKP,

  3. päta ostatných listov zápisnice:

   1. počet strán,

   2. podpis predsedu ŠKP a ním zvoleného člena ŠKP (článok 4, ods. 5, písm. aa)) a ďalšieho člena ŠKP prítomného na schôdzi ŠKP,

  4. ostatné strany zápisnice obsahujú:

   1. názov prerokovaného bodu členskej schôdze ŠKP,

   2. časy prekovania bodov členskej schôdze ŠKP,

   3. text o prejednávanom bode členskej schôdze ŠKP,

   4. výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch členskej schôdze ŠKP,

   5. čas odchodu člena z členskej schôdze ŠKP, ktorý bol prítomný na členskej schôdzi ŠKP a je oprávnený hlasovať podľa Stanov ŠKP alebo čas jeho návratu,

   6. výsledok hlasovania,

  5. posledná strana zápisnice:

   1. záver členskej schôdze ŠKP s uvedením času skončenia členskej schôdze ŠKP a zhodnotenia členskej schôdze ŠKP,

   2. pečiatka ŠKP,

   3. podpisy oprávnených členov ŠKP.

 2. Prílohy zápisnice:

  1. navrhnuté body na prerokovanie na členskej schôdzi ŠKP zverejnené pred samotným konaním členskej schôdze ŠKP,

  2. prezenčná listina s podpismi prítomných členov ŠKP,

  3. členské karty novoprijatých členov ŠKP,

  4. členské karty novoprijatých hosťujúcich členov ŠKP,

  5. iné písomnosti (rozhodnutia, disciplinárne konanie, správy a iné).

 3. Každá zápisnica z členských schôdzi ŠKP musí obsahovať náležitosti zápisnice popísané v podčlánku 9.2 Stanov ŠKP.

 4. Zápisnice z členských schôdzi ŠKP zverejňuje predsedom poverený člen ŠKP na webovej stránke ŠKP (článok 1, ods. 14), ktorý o zverejnení zápisnice z členskej schôdze ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie informuje členov ŠKP najneskoršie do 15 dní odo dňa uskutočnenia členskej schôdze.

 5. Zápisnicu z členských schôdzi ŠKP, ktorá bola zverejnená na webovej stránke ŠKP (článok 1, ods. 14) je možné pripomienkovať do 7 dní od jej zverejnenia členmi ŠKP, ktorí sa zúčastnili na členskej schôdzi ŠKP.

 6. Pripomienkovanie zverejnenej zápisnice z členskej schôdze ŠKP podľa ods. 5 sa týka spôsobu vyhotovenia alebo zaznamenania vierohodnosti informácií z členskej schôdze ŠKP.

 

9.3
ROZHODNUTIE

 1. Písomné rozhodnutie v ŠKP obsahuje nasledujúce náležitosti:

  1. hlavička písomnosti:

   1. logo ŠKP,

   2. celý názov ŠKP,

   3. sídlo ŠKP a IČO,

  2. jadro písomnosti:

   1. názov orgánu ŠKP, ktoré rozhodnutie vydáva,

   2. vec, v ktorej sa rozhodnutie ŠKP vydáva,

   3. text, ktorého sa rozhodnutie týka,

   4. odôvodnenie vydania rozhodnutia,

   5. poučenie v prípade disciplinárneho konania,

   6. podpisovú doložku orgánu ŠKP, ktorý rozhodnutie vydal vrátane podpisu príslušného orgánu ŠKP.

 

9.4
SPRÁVA KONTROLNÉHO ORGÁNU ŠKP

 1. Kontrolný orgán ŠKP vyhotovuje správu kontrolného orgánu ŠKP, ktorá obsahuje:

  1. prehľad vykonávaných činností a projektov,

  2. prehľad dosiahnutých športových výsledkov,

  3. ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,

  4. prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,

  5. meno a priezvisko fyzických osôb, názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým ŠKP poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,

  6. prehľad nákladov ŠKP a osobitne prehľad nákladov na prevádzku ŠKP, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,

  7. stav a pohyb majetku a záväzkov,

  8. návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,

  9. zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,

  10. zmeny v zložení orgánov ŠKP,

  11. ďalšie údaje podľa vnútorných predpisov ŠKP (článok 2, ods. 29).

 2. Správa kontrolného orgánu ŠKP sa vypracúva k dátumu konania VZ ŠKP a do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom ŠKP sa ukladá v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.

 

9.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K ZÁPISNICIAM

 1. Zápisnice alebo rozhodnutia, ktoré nemajú náležitosti a prílohy uvedené v podčlánku 9.2 a 9.3 Stanov ŠKP, nemožno považovať za právoplatné v zmysle Stanov ŠKP do času vykonania formálnej nápravy.

 2. Zápisnice a rozhodnutia uvedené v článku 9.2 a článku 9.3 Stanov ŠKP sa zverejňujú na klubovej web stránke a elektronickou formou sa o tejto skutočnosti vyrozumejú členovia ŠKP najneskôr do 15-teho dňa odo dňa uskutočnenia členskej schôdze ŠKP.

 

Článok 10
ZÁNIK FUNKCIE

 1. Členovi ŠKP funkcia zaniká:

  1. dobrovoľným vzdaním sa funkcie,

  2. zbavením funkcie člena ŠKP,

  3. uplynutím funkčného obdobia.

 2. Podľa článku 10, ods. 1, písm. a) Stanov ŠKP, funkcie sa dobrovoľne môže vzdať člen predstavenstva, kontrolného a disciplinárneho orgánu ŠKP, ústne na členskej schôdzi ŠKP alebo písomne, môže tak urobiť prostriedkami hromadnej komunikácie alebo oznámením predsedovi ŠKP alebo predstavenstvu ŠKP. Uvedená informácia sa zapíše do zápisnice a od toho času sa člen ŠKP považuje za člena ŠKP bez funkcie.

 3. Podľa článku 10, ods. 1, písm. b) Stanov ŠKP člena ŠKP možno zbaviť funkcie:

  1. schválením návrhu predsedu ŠKP VZ ŠKP,

  2. vydaním rozhodnutia disciplinárneho orgánu ŠKP (článok 7, ods. 3, písm. b), bod. 1) a následným schválením VZ ŠKP.

 4. Podľa článku 10, ods. 1, písm. c) Stanov ŠKP, po uplynutí funkčného obdobia (článok 2, ods. 5, ods. 6, ods. 7, ods. 8, ods. 9, ods. 10) sa člen ŠKP považuje za člena ŠKP bez funkcie (článok 2, ods. 12) okrem prípadov uvedených v článku 4, ods. 1 Stanov ŠKP.

 5. Povinnosťou člena ŠKP, ktorý odstupuje z funkcie alebo bol zbavený funkcie v ŠKP, je do času právoplatného odstúpenia splniť úlohy, ktoré mu boli stanovené. V prípade nesplnenia stanovených úloh do času právoplatného odstúpenia z funkcie, uvedené úlohy prechádzajú na ďalšieho člena ŠKP, ktorý je funkciou najbližšie vyššie postavený.

 

Článok 11
MAJETOK A HOSPODÁRENIE

 1. ŠKP má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo hospodári s prenajatým, požičaným alebo zvereným majetkom od fyzických alebo právnických osôb alebo iných orgánov, ktorý je potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Vlastný, prenajatý, požičaný alebo zverený majetok sa užíva na základe rozhodnutia predsedu alebo predstavenstva ŠKP na základe zmluvných vzťahov a ŠKP je povinný sa o tento majetok riadne starať a chrániť ho.

 2. Majetok ŠKP je možné prenajať za finančnú alebo inú odmenu alebo ho predať so súhlasom predstavenstva ŠKP a schválením predsedom ŠKP. Schválenie predsedu ŠKP nie je potrebné, ak sa na podmienkach prenajatia alebo predaja majetku ŠKP jednozmyselne zhodne predstavenstvo ŠKP.

 3. ŠKP môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem, alebo ktorou možno dosiahnuť príjem na rozvoj ŠKP.

 4. Zdrojom majetku ŠKP sú príjmy z členských príspevkov a iných príspevkov, príjmy zo športovej, spoločenskej a inej činnosti, príjmy z výnosov z vedľajšej hospodárskej činnosti a iných zákonom povolených činností, príjmami tiež dary, príspevky a dotácie.

 5. Riadnu evidenciu majetku ŠKP vedie hospodár ŠKP, ktorý na VZ ŠKP predkladá správu o stave majetku podľa článku 4, ods. 14, písm. g) Stanov ŠKP. 

 

Článok 12
ZÁNIK ŠKP A LIKVIDÁCIA MAJETKU ŠKP

 1. Zánik ŠKP sa riadi predovšetkým Zákonom o združovaní občanov č. 83/1990 Zb., v ostatných prípadoch podľa Stanov ŠKP.

 2. ŠKP zaniká:

  1. dobrovoľným rozpustením,

  2. zlúčením s iným občianskym združením, v ktorom by mal ŠKP menšinové postavenie,

  3. rozhodnutím predsedu ŠKP.

 3. Podľa písm. a), písm. b) Stanov ŠKP o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením sa rozhoduje na VZ ŠKP, ktoré je uznášaniaschopné nadpolovičnou väčšinou (podčlánok 8.1, ods. 3).

 4. Podľa písm. c) Stanov ŠKP, rozhodnutím predsedu ŠKP môže ŠKP zaniknúť aj bez rozhodnutia VZ ŠKP, ak je v ŠKP menej členov ŠKP ako je Stanovami ŠKP určený počet členov predstavenstva ŠKP.

 5. Pri zániku ŠKP, predstavenstvo ŠKP zabezpečí jeho likvidáciu a túto skutočnosť predseda ŠKP oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky od prijatia rozhodnutia o zániku ŠKP, ktorý sa zaznamená v zápisnici z členskej schôdze ŠKP.

 6. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený na VZ ŠKP. Ak sa na prvej schôdzi VZ nezvolí likvidátor, voľba likvidátora prechádza na predstavenstvo ŠKP. Ak sa predstavenstvu ŠKP nepodarí určiť likvidátora na prvej schôdzi predstavenstva ŠKP, táto povinnosť sa prenáša na predsedu ŠKP a predsedu kontrolného orgánu ŠKP. Pokiaľ likvidátor nebude opätovne určený, automaticky sa ním stáva predseda ŠKP spolu s ďalším ním určeným členom predstavenstva ŠKP.

 7. Likvidácia majetku ŠKP sa vykoná jeho predajom za najvýhodnejšiu cenu s prihliadnutím na obstarávaciu cenu majetku a jeho opotrebenie. Finančné prostriedky získané predajom majetku ŠKP sa percentuálne rozdelia medzi tých členov ŠKP, ktorí sa podieľali na získavaní finančných prostriedkov na chod ŠKP alebo na kúpe majetku ŠKP, ktorý je predmetom likvidácie.

 8. Likvidácia majetku ŠKP sa má ukončiť do 6 mesiacov od prijatia rozhodnutia o zániku ŠKP.

 9. Ak sa likvidácia majetku ŠKP neukončí do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia o zániku ŠKP, majetok ŠKP, ktorý je určený na likvidáciu sa rozdá členom ŠKP podľa článku 12, ods. 7 Stanov ŠKP.

 10. Pred zlúčením ŠKP s iným občianskym združením, v ktorom by ŠKP mal menšinové postavenie, sa musia pred zlúčením písomne stanoviť podmienky využívania vtedajšieho majetku ŠKP tak, aby majetok i naďalej mohol byť využívaný členmi ŠKP s rozhodujúcim právom člena ŠKP rozhodovať o nakladaní s majetkom, ktorý je predmetom užívania. 

 

Článok 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Stanovy ŠKP schválilo VZ ŠKP dňa 22.01.2020 a ich výklad vykonáva predstavenstvo ŠKP (článok 1, ods. 12). Prednosť pri vysvetľovaní Stanov ŠKP má znenie zákona o športe 440/2015 Z. z..

 2. Funkčné obdobie členov ŠKP, ktorí do času schválenia týchto Stanov ŠKP zastávali funkciu (článok 2, ods. 12) v zmysle Stanov ŠKP sa predlžuje o čas uvedený v týchto Stanovách ŠKP.

 3. Členovia ŠKP, ktorí boli navrhnutí na funkciu (článok 2, ods. 12) v ŠKP v zápisnici z VZ ŠKP zo dňa 22.01.2020, môžu túto funkciu zastávať v zmysle týchto Stanov ŠKP.

 4. Zmena Stanov ŠKP bude oznámená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po uskutočnení formálnej, gramatickej a štylistickej kontrole. Stanovy ŠKP majú 36 strán a nadobúdajú platnosť dňom schválenia VZ ŠKP a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 5. Zmenu Stanov ŠKP môže vykonať aj predstavenstvo ŠKP jedine v nasledujúcich prípadoch:

  1. zmena sídla ŠKP (článok 1, ods. 1),

  2. zmena legislatívy SR jedine vo veciach v ktorých sa zmena legislatívy týka,

  3. rozporov Stanov ŠKP s legislatívou SR, jedine v tých veciach v ktorých nastal rozpor.

 6. Zmenou Stanov ŠKP (článok 13, ods. 5) sa nesmie sledovať iný zámer ako ten, pre ktorý sa Stanovy ŠKP menia.

 

Článok 14
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Týmito Stanovami ŠKP sa rušia Stanovy ŠKP registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.06.2017 s číslom spisu: VVS/1-900/90-219 07-3.

 

Návštevnosť

Dnes65
Včera97
Týždeň253
Mesiac2711
Dohromady118297

Mapa strelnice

Kalendár udalostí

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31