STANOVY

Prihlásiť

Prihláste sa

Užívateľské meno *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vytvorenie účtu

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Celé meno *
Užívateľské meno *
Heslo *
Potvrďte heslo *
E-mail *
Potvrďte e-mail *
Captcha *
Reload Captcha

Logo ŠKP Luger Žilina nové

STANOVY

Športového klubu polície Luger Žilina

Logo ŠKP Luger Žilina nové

Preskenovaná forma Stanov ŠKP 2016.PDF

  ČLÁNOK 1
Základné ustanovenia

 1. Športový klub polície Luger Žilina (ďalej len ŠKP) so sídlom ul. Hlinská 2581/15, Žilina je v zmysle zákona č. 83/1990 dobrovoľným združením občanov, ktorí v ňom vykonávajú športovú činnosť.

 2. ŠKP  je  otvorenou,  samostatnou,  nezávislou  a  nepolitickou  spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických a športových princípoch a zásadách.

 3. Športová činnosť ŠKP je zameraná hlavne na streľbu z palných zbraní alebo aj na iné športové odvetvia, ktoré tvoria vedľajšiu športovú činnosť.

 4. Náplňou činnosti ŠKP je tiež výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti športu.

 5. ŠKP sa riadi Stanovami ŠKP, ktoré schvaľuje najvyšší orgán ŠKP, ktorým  je  Valné zhromaždenie ŠKP (ďalej len VZ). Nejasnosti v Stanovách ŠKP s konečnou platnosťou vysvetľuje predstavenstvo ŠKP vydaním rozhodnutia.

 6. ŠKP sa navonok prezentuje vlastným logom, zástavou a pečiatkou klubu.

 7. Oficiálna stránka klubu je www.skpluger.eu. O  novom názve webovej stránky ŠKP rozhoduje predstavenstvo ŠKP.

 8. Stanovy a vnútorné predpisy ŠKP vydané v súlade so Stanovami ŠKP sú záväzné pre súčasných členov ŠKP aj pre pristupujúcich členov ŠKP.

 9. Stanovy ŠKP a platné vnútorné predpisy ŠKP sú prístupné každému členovi  ŠKP na webovej stránke klubu alebo na základe ním podanej písomnej žiadosti, v súlade so Stanovami ŠKP.

 10. Člen ŠKP, zvolený na danú funkciu v zmysle Stanov ŠKP zastáva svoju funkciu na čas určený v Stanovách ŠKP. Uvedený čas sa automaticky predlžuje o rovnakú dĺžku výkonu funkcie v prípade, že sa na danej členskej schôdzi nezúčastní Stanovami ŠKP stanovený počet členov ŠKP oprávnených hlasovať za zvolenie člena ŠKP na konkrétnu funkciu v ŠKP.

 11. Použitie spojky a v článkoch Stanovách ŠKP má zmysel vtedy, ak sa súčasne uplatnia minimálne dve slová alebo skupina slov, ktoré spojka a spája.

 12. Použitie spojky alebo v článkoch Stanovách ŠKP má zmysel vtedy, ak sa uplatní minimálne jedno slovo, ktoré spojka alebo spája s ďalším slovom alebo skupinou slov. Prednosť má význam slova, ktoré sa nachádza pred spojkou alebo.


ČLÁNOK 2
Základné pojmy

 1. Člen ŠKP – osoba, ktorá dobrovoľne vstúpila do ŠKP, súhlasí so Stanovami ŠKP, vyplnila kartu člena a jej členstvo bolo schválené predstavenstvom ŠKP a uhradila členský poplatok na účet ŠKP zverejnený na webovej stránke ŠKP (článok 1 ods. 7 Stanov ŠKP).

 2. Predseda ŠKP – člen ŠKP, ktorý v klube pôsobí najmenej 5 rokov a je alebo bol príslušníkom ozbrojeného zboru, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojených síl SR. Predseda ŠKP je volený na VZ ŠKP na dobu neurčitú. Predseda ŠKP nemá právo hlasovať na rokovaniach predstavenstva ŠKP, právo hlasovať má len v prípade, že hlasovanie predstavenstva ŠKP skončilo nerozhodne. Predseda ŠKP po formálnej stránke zastupuje ŠKP v písomnej alebo ústnej forme, pričom  sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 3. Podpredseda ŠKP -  je volený predsedom ŠKP na dobu neurčitú a pri vykonávaní svojej funkcie po formálnej stránke zastupuje predstavenstvo ŠKP v písomnej alebo ústnej forme a zodpovedá sa predsedovi ŠKP. Podpredsedom ŠKP sa môže stať člen ŠKP, ktorý v ŠKP pôsobí najmenej  3  roky,  svojou činnosťou  sa zaslúžil  o rozvoj ŠKP, alebo  pravidelne prispieva k šíreniu dobrého mena ŠKP.

 4. Tajomník ŠKP -  je volený na VZ ŠKP na dobu 1 roka a pri vykonávaní svojej   funkcie po formálnej stránke zastupuje štatutárov ŠKP v čase ich neprítomnosti. Zodpovedá sa predsedovi a podpredsedovi ŠKP. Tajomníkom sa môže stať člen ŠKP, ktorý v ŠKP pôsobí najmenej 3 roky.

 5. Referent ŠKP -  je volený VZ alebo predstavenstvom ŠKP na dobu medzi dvoma VZ ŠKP a  svojou činnosťou  sa priamo zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 6. Hospodár ŠKP – je volený VZ alebo predstavenstvom ŠKP na dobu medzi dvoma VZ ŠKP a svojou činnosťou sa priamo zodpovedá predstavenstvu ŠKP. Hospodárom sa môže stať člen ŠKP, ktorý sa zúčastňuje  na  športových podujatiach a má vedomosti o materiálnom vybavení pre vykonávanie športovej činnosti a praktické zručnosti v organizovaní športových podujatí.

 7. Zástupca športového oddielu – člen ŠKP, ktorého volí predstavenstvo ŠKP na dobu neurčitú, zodpovedá sa predstavenstvu ŠKP a je aktívny v inom športovom odvetví, ktoré tvorí hlavný predmet činností ŠKP. Každé jedno športové odvetvie v predstavenstve ŠKP zastáva jeden zástupca športového oddielu a preto z uvedeného dôvodu v predstavenstve ŠKP môže byť ľubovoľný počet zástupcov športového oddielu v závislosti na počte vedľajších športových odvetví, ktoré zastáva každý jeden zástupca športového oddielu.

 8. Funkcia – vykonávanie povinností, úloh a uplatňovanie práv člena ŠKP podľa postavenia v ŠKP, na ktoré bol člen ŠKP zvolený v zmysle Stanov ŠKP. Ide predovšetkým o funkcie, ktoré spadajú pod štatutárny orgán, predstavenstvo a revíznu komisiu ŠKP. Ostatní členovia ŠKP sú bez funkcie, s postavením riadneho člena ŠKP, ak splnili podmienky v článku 2 ods. 1 Stanov ŠKP.

 9. Menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP – porušenie Stanov a vnútorných predpisov ŠKP členom ŠKP, ktoré môže mať alebo má vplyv na chod ŠKP a dá sa v krátkom čase napraviť členom ŠKP, ktorý menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP zavinil bez vzniknutia ujmy alebo škody pre ŠKP.

 10. Závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP – porušenie Stanov a vnútorných predpisov ŠKP členom ŠKP, ktoré má vážny alebo dlhodobý vplyv na chod ŠKP, prípadne poškodzuje meno alebo záujmy ŠKP a nedá sa v krátkom čase napraviť členom ŠKP, ktorý závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP zapríčinil vrátane vzniknutej ujmy alebo škody pre ŠKP z toho vyplývajúcich.

 11. Disciplinárny priestupok – konanie člena ŠKP, ktorý zavinil vznik menej závažného alebo závažného spôsobu porušenia Stanov ŠKP alebo porušenia vnútorných predpisov ŠKP.

 12. Disciplinárne konanie – proces zameraný na uplatnenie disciplinárnych opatrení za disciplinárny priestupok v zmysle Stanov ŠKP.

 13. Členská schôdza – pokiaľ v Stanovách ŠKP nie je uvedené ináč, za členskú schôdzu sa považuje VZ alebo schôdza predstavenstva ŠKP.

 14. Vnútorný predpis – rozhodnutia predstavenstva alebo predsedu ŠKP, ktoré boli vydané v zmysle Stanov ŠKP a práv z toho vyplývajúcich.

 15. Prostriedky hromadnej komunikácie - prostriedkami hromadnej komunikácie sa rozumejú: oznámenia a správy v novinách alebo na internete, pošta, e-pošta, rozhlas alebo sms správa, ktoré sa využívajú za účelom podania oznámenia alebo správy, a to verejne alebo len medzi určitou skupinou ľudí.

 16. Aktívny člen ŠKP – za aktívneho člena ŠKP sa považuje člen ŠKP, ktorý vypísal kartu člena ŠKP, bol schválený predstavenstvom ŠKP,  uhradil členský poplatok a  minimálne 4 krát do roka za predchádzajúci kalendárny rok sa zúčastnil na športových podujatiach organizovaných ŠKP alebo športovými klubmi na Slovensku alebo v zahraničí ako športovec, pomocník alebo rozhodca.

 17. Člen ŠKP reprezentujúci ŠKP - aby člen ŠKP spĺňal podmienku “reprezentujúci člen ŠKP“ je potrebné, aby na športových podujatiach nosil klubové oblečenie  schválené predstavenstvom ŠKP v prípade, ak sa klub finančne podieľa na jeho účasti na športových podujatiach.

 18. Hosťujúci člen ŠKP – športovec, ktorý bol schválený predstavenstvom alebo predsedom ŠKP za člena ŠKP na dobu určitú za účelom reprezentovania ŠKP na určených športových podujatiach.

 19. Osoba telesne postihnutá – osoba s preukazom ZŤP.

 20. Nezúčastnená osoba – osoba, ktorá nie je v príbuzenskom či podobnom pomere k priestupcovi a k osobám, ktoré prerokúvajú priestupcu, nie je zaujatá a dotknutá prerokovaným disciplinárnym konaním.

 21. Dôležitý záujem – plnenie stanovených cieľov určených vedením ŠKP alebo predsedom ŠKP a úkony s tým spojené tak, aby nedošlo k vyzradeniu alebo zmareniu stanovených cieľov.

 22. Dôverné informácie – informácie, ktoré spracováva alebo vedie vedenie ŠKP a ktorých zverejnenie alebo sprístupnenie ostatným osobám by mohlo ohroziť splnenie určených cieľov stanovených vedením ŠKP, prípadne by viedlo k porušeniu platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 23. Časová tieseň – čas, ktorý neumožňuje v zmysle Stanov ŠKP splniť včas úlohu alebo vyriešiť daný problém.

 24. Dôvera v ŠKP – vzťah členov ŠKP a iných osôb k ŠKP. Táto dôvera v ŠKP môže byť dobrá alebo zlá.

 25. Symbolický členský poplatok – členský poplatok, ktorý stanovuje VZ ŠKP alebo predstavenstvo ŠKP a ktorý je výrazne nižší oproti schváleným členským poplatkom v ŠKP.

ČLÁNOK 3
Členstvo v ŠKP

 1. Členstvo v ŠKP je dobrovoľné a riadi sa výlučne Stanovami ŠKP. V prípade športovej streľby nie je podmienené získaním zbrojného preukazu alebo vlastnením zbrane. Člen ŠKP zaoberajúci sa rovnakou športovou činnosťou, ktorou sa zaoberá ŠKP smie byť počas pôsobenia v  ŠKP členom iného športového klubu len so súhlasom predstavenstva ŠKP, ktoré na tento účel vydá rozhodnutie zaznamenané v zápisnici s dobou platnosti na 1 rok.

 2. Členstvo v ŠKP môže byť aj na základe hosťovania (článok 2 ods. 18 Stanov ŠKP) na dobu  určitú za účelom reprezentovania ŠKP na určených športových podujatiach. Členstvo na dobu určitú schvaľuje predstavenstvo alebo predseda ŠKP. Hosťujúci člen ŠKP sa potvrdí v zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP alebo v rozhodnutí predsedu ŠKP, kde musia byť uvedené údaje o hosťujúcom členovi ŠKP vrátane jeho podpisu na písomnosť potvrdzujúcu jeho dočasné členstvo.

 3. Členom ŠKP sa na základe článku 2 bodu 1 Stanov ŠKP  môže stať každá osoba, ktorá nebola odsúdená za spáchanie trestného činu a nie je voči nej vedené trestné stíhanie, je právne spôsobilá, zodpovedná, nepožíva alkohol vo veľkom množstve, prípadne sa táto osoba nelieči zo závislosti na návykových látkach a súhlasí so Stanovami ŠKP. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ŠKP len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

 4. O prijatí člena do ŠKP rozhoduje predstavenstvo ŠKP, ktoré v prípade neschválenia uchádzača o členstvo v ŠKP do 15 dní informuje uchádzača o jeho neschválení za člena ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie.

 5. Dokladom o členstve v ŠKP je karta člena, ktorá sa v kópií na vyžiadanie poskytuje členovi ŠKP. Platnosť karty člena je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok a to najneskôr do 25. dňa 4. mesiaca príslušného kalendárneho roka. Platná karta člena oprávňuje člena ŠKP využívať majetok ŠKP na základe schválených vnútorných predpisov ŠKP alebo rozhodnutí predstavenstva ŠKP a uplatňovať svoje práva člena ŠKP  podľa článku 4 ods. 3 Stanov ŠKP. Predstavenstvo ŠKP môže rozhodnutím so stanovenými podmienkami predĺžiť dátum zaplatenia členského poplatku. Odo dňa predĺženia zaplatenia členského poplatku do dňa jeho úhrady alebo skončení doby predĺženia sa člen ŠKP považuje za člena ŠKP bez práv uvedených v článku 4 ods. 3 Stanov ŠKP.

 6. Symbolický členský poplatok uhrádza:

  1. predstavenstvo ŠKP,

  2. revízna komisia ŠKP,

  3. aktívni a reprezentujúci člen ŠKP (článok 2 ods. 16 a 17 Stanov ŠKP),

  4. hosťujúci členovia ŠKP (článok 2 ods. 18 Stanov ŠKP),

  5. osoby do 21 roku ich života,

  6. osoby telesne postihnuté (článok 2 ods. 19 Stanov ŠKP),

  7. osoby, ktorých určí predseda ŠKP na základe ich doterajšej činnosti v prospech ŠKP,

  8. dôchodcovia.

 7. Členstvo v ŠKP zaniká:

 1. slobodným vystúpením zo ŠKP,

 2. nezaplatením členského poplatku (článok 3 ods. 5 Stanov ŠKP) ani po výzve na jeho úhradu,

 3. na základe disciplinárneho rozhodnutia (článok 6 Stanov ŠKP),

 4. rozhodnutím predsedu ŠKP  o  vylúčení z  dôvodu úmyselného a  v  osobitných prípadoch nedbanlivostného ohrozenia dobrého mena, chodu ŠKP alebo nesplnením dôležitej úlohy, ktorej nesplnenie vážne ohrozuje alebo ohrozilo ďalší chod ŠKP,

 5. úmyselným porušením zákonov alebo porušením zákonov z nedbanlivosti, ktorých závažnosť posúdi predstavenstvo ŠKP,

 6. úmrtím člena ŠKP,

 7. zánikom ŠKP.

ČLÁNOK 4
Práva a povinnosti členov ŠKP

 1. Člen ŠKP smie zastávať najviac dve funkcie.

 2. Ďalšiu funkciu smie člen ŠKP zastávať len v prípade, že  dané miesto je voľné a pôsobenie člena ŠKP na druhej funkcii neovplyvní prácu na pôvodnej funkcii. Pôsobenie na dvoch funkciách schvaľuje predstavenstvo ŠKP. Člen ŠKP, ktorému boli schválené dve funkcie, má zákonite dva hlasy na každej členskej schôdzi ŠKP a všetky práva a povinnosti vyplývajúce z funkcii, ktoré zastáva.

 3. Člen ŠKP má právo:

  1. zúčastňovať sa na členských schôdzach ŠKP,

  2. písomne požiadať predsedu ŠKP o  nazretie do zápisníc z  členských schôdzí a vnútorných predpisov alebo o poskytnutie ich kópií a do 15 pracovných dní mu v žiadosti vyhovieť prostriedkami hromadnej komunikácie, ak tomu nebránia dôležité záujmy ŠKP s poukázaním na článok 2 ods. 21 Stanov ŠKP,

  3. zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom zákonného zástupcu, prípadne splnomocneného zástupcu, ktorý je členom ŠKP na členských schôdzach ak predseda neurčí inak z dôvodu dôležitého záujmu ŠKP (článok 2 ods. 21 Stanov ŠKP),

  4. písomne požiadať aj s odôvodnením predsedu ŠKP o zvolanie predstavenstva alebo VZ ŠKP a do 15 pracovných dní obdržať odpoveď prostriedkami hromadnej komunikácie,

  5. zvolať VZ ŠKP ak je splnomocnený nadpolovičnou väčšinou členov ŠKP,

  6. na členských schôdzach ŠKP podávať, meniť alebo sťahovať návrhy alebo pripomienky,

  7. voliť podľa postavenia, ktoré zastáva v ŠKP a  ktoré mu to umožňuje podľa Stanov ŠKP,

  8. byť volený do orgánov ŠKP, ak spĺňa podmienky v článku 2 ods. 1 až 7 Stanov ŠKP a nemá menej ako 21 rokov,

  9. na členskej schôdzi ŠKP žiadať informácie a  vysvetlenia o činnosti orgánov ŠKP, vyjadrovať sa k činnosti  a v lehote do 30 dní obdržať odpoveď prostriedkami hromadnej komunikácie (článok 2 ods. 15 Stanov ŠKP),

  10. požiadať písomným zastúpením najmenej 2/5 v tom čase právoplatných členov predstavenstva ŠKP predsedu revíznej komisie ŠKP o  vykonanie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom ŠKP a do 30 dní obdržať písomnú odpoveď od predsedu revíznej komisie ŠKP,

  11. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných ŠKP za podmienok určených predsedom alebo predstavenstvom ŠKP,

  12. používať športové zariadenie, výstroj alebo výzbroj ŠKP potrebnú pre športové účely v súlade s rozhodnutiami predsedu ŠKP a so stanovenými podmienkami zo schôdze predstavenstva ŠKP,

  13. nosiť znak ŠKP,

  14. nosiť klubové oblečenie v zmysle článku 4 ods. 6 písm. y), článok 7 ods. 10 písm. j) Stanov ŠKP,

  15. požiadať predsedu ŠKP o uplatnenie symbolického členského poplatku vo svoj prospech,

 4. Člen ŠKP má povinnosť:

  1. dodržiavať Stanovy ŠKP a vydané  vnútorné  predpisy ŠKP,

  2. správať sa v súlade s dobrými mravmi,

  3. vyhýbať sa konaniu, ktoré narušuje vážnosť a dôveru v ŠKP,

  4. riadne a zodpovedne vykonávať  prijatú funkciu,

  5. chrániť a zveľaďovať majetok, ktorý je vo vlastníctve  ŠKP, ako aj majetok, ktorý má ŠKP v užívaní alebo v prenájme,

  6. riadne a zodpovedne plniť úlohy, ktoré súvisia so športovou činnosťou ŠKP a ktoré boli určené predsedom, predstavenstvom,  prípadne iným na to oprávneným členom ŠKP,

  7. včas platiť členské poplatky na účet ŠKP, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠKP (článok 1 ods. 7, článok 3 ods. 5 Stanov ŠKP),

  8. prijať zodpovednosť, ktorá mu bola určená v Stanovách ŠKP alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú ŠKP.

 5. Hosťujúci člen ŠKP (článok 2 ods. 18, článok 3 ods. 2 Stanov ŠKP) nemá práva a povinnosti písané v článku 4 ods. 3,  ods. 4 Stanov ŠKP. Po absolvovaní športového podujatia, na ktorom hosťujúci člen reprezentuje ŠKP alebo po uplynutím stanovenej lehoty sa považuje za osobu bez členstva v ŠKP.

 6. Predseda ŠKP má právo:

  1. prostriedkami hromadnej komunikácie zvolávať členov ŠKP na rokovania členských schôdzí ŠKP, a to najneskôr 7 dní pred uskutočnením členskej schôdze ŠKP - to neplatí, ak sa členovia ŠKP, ktorí majú hlasovacie právo na konkrétnej členskej schôdzi ŠKP jednohlasne zhodnú na kratšej dobe,

  2. vyberať a  manipulovať s finančnou hotovosťou uloženou na účte alebo v hotovosti v pokladni a robiť s ňou nákupy v prospech ŠKP a pre potreby ŠKP a informovať o tom predstavenstvo ŠKP na najbližšej členskej schôdzi ŠKP,

  3. svojím podpisom potvrdzovať rozhodnutia predstavenstva ŠKP,

  4. schvaľovať finančné výdavky schválené predstavenstvom ŠKP do 300 € za jeden úkon s poukázaním na článok 7 ods. 10 písm. h) Stanov ŠKP,

  5. zamietať finančné výdavky – to neplatí ak sa predstavenstvo ŠKP jednohlasne zhodne o schválení finančných výdavkov,

  6. schvaľovať plán činností predstavenstva ŠKP do nasledujúceho konania VZ,

  7. vrátiť plán činností predstavenstva ŠKP na nasledujúce funkčné obdobie na jeho prerobenie,

  8. zadávať úlohy členom ŠKP a stanoviť termín ich splnenia,

  9. schvaľovať finančný plán odsúhlasený predstavenstvom ŠKP na nasledujúci rok,

  10. dať predstavenstvu  ŠKP prerobiť finančný plán na nasledujúci rok – to neplatí ak sa predstavenstvo ŠKP na finančnom pláne jednohlasne zhodne,

  11. znížiť členom ŠKP členský poplatok (článok 3 ods. 6 písm. g)) na základe ich činnosti v prospech ŠKP za uplynulý kalendárny rok alebo na základe jeho možného prínosu v ŠKP - na uvedený účel vydá predseda ŠKP rozhodnutie,

  12. vydávať rozhodnutia upravujúce činnosť ŠKP v zmysle Stanov ŠKP v rozsahu svojich práv,

  13. uchovávať a  evidovať originál Stanov ŠKP, rozhodnutí predsedu ŠKP a zápisnice z členských schôdzí ŠKP  a iné písomnosti súvisiace s  činnosťou ŠKP,

  14. zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť až po odovzdaní všetkej dokumentácie súvisiacej so ŠKP, ktoré uchovával alebo vypracoval,

  15. so súhlasom predstavenstva ŠKP odmeňovať členov ŠKP za činnosť  v  prospech ŠKP,

  16. odmietnuť členovi ŠKP poskytnutie informácií o činnosti orgánov ŠKP, ak ide o dôverné informácie (článok 2 ods. 22 Stanov ŠKP) alebo jej poskytnutím môže byť ohrozený dôležitý záujem ŠKP (článok 2 ods. 21 Stanov ŠKP),

  17. podať návrh na disciplinárne konanie voči ktorémukoľvek členovi ŠKP v zmysle článku 6 Stanov ŠKP,

  18. podávať, meniť alebo sťahovať návrhy podané na členských schôdzach,

  19. vylúčiť člena ŠKP podľa článku 3 ods. 7 písm. d) Stanov ŠKP,

  20. na základe súhlasu predstavenstva ŠKP byť pravidelne alebo dočasne odmeňovaný za činnosť a riadenie v prospech ŠKP,

  21. určiť podpredsedu alebo tajomníka ŠKP, ktorého podpis bude popri predsedovom podpise ŠKP na zápisniciach z členských schôdzí, na zmluvách a  na písomnostiach rôznych orgánov, fyzických a právnických osôb,  s ktorými ŠKP rokuje a uzatvára zmluvy,

  22. ospravedlniť člena predstavenstva ŠKP za neúčasť na členskej schôdzi v prípade, ak sa jej nezúčastnil už po druhýkrát,

  23. určiť osobu zodpovednú za vedenie web stránky, reklamu, propagáciu a marketing,

  24. určiť zodpovednú osobu za vedenie účtovníctva a manipuláciu s finančnými prostriedkami,

  25. určiť člena ŠKP, ktorému bude bezplatne pridelené klubové reprezentačné oblečenie a komu bude toto oblečenie odobraté,

  26. určiť osoby, ktoré budú mať prístup k materiálu ŠKP, resp. ktorým bude zapožičaný majetok ŠKP alebo odoprieť prístup k materiálu ŠKP, resp. odobrať zapožičaný majetok ŠKP a svoje rozhodnutie uviesť v zápisnici z členskej schôdze ŠKP alebo v rozhodnutí predsedu ŠKP.

 7. Predseda ŠKP má povinnosť:

  1. podpisovať zápisnice a rozhodnutia zo zasadnutia členských schôdzí ŠKP a na ich základe riadiť sa rozhodnutiami prijatými na členských schôdzach ŠKP,

  2. po VZ vypracovať plán činnosti predsedu ŠKP na obdobie, na ktoré je predseda ŠKP zvolený a do 30 dní odo dňa zvolenia predložiť plán činnosti predsedu ŠKP  predstavenstvu ŠKP na jeho schválenie,

  3. konať a vystupovať v prospech dobrého mena a záujmov ŠKP,

  4. na VZ ŠKP, ktoré predseda ŠKP zvoláva, podáva správu o  činnosti predsedu ŠKP za predošlý kalendárny rok pôsobenia vo funkcií predsedu ŠKP,

  5. na najbližšej členskej schôdzi informovať členov predstavenstva ŠKP o zásadných činnostiach týkajúcich sa ŠKP, ako sú výdavky a príjmy, kúpa zariadenia či iného materiálu alebo iných veci, ktoré súvisia s chodom,  financiami a materiálom ŠKP,

  6. dozerať na dodržiavanie Stanov ŠKP a v prípade ich porušenia konať v zmysle  Stanov ŠKP,

  7. ak tomu nebráni dôležitý záujem (článok 2 ods. 21 Stanov ŠKP) alebo vyzradenie dôvernej informácie (článok 2 ods. 22 Stanov ŠKP) umožniť členovi ŠKP na jeho písomnú žiadosť maximálne do 30 dní nahliadnuť do písomností týkajúcich sa ŠKP a byť prítomný pri úkone, pričom na tento účel vyhotoví záznam o nahliadnutí do písomností, ktorý bude súčasťou písomnej dokumentácie vedenej predsedom ŠKP,

  8. odpovedať na písomnú žiadosť členovi ŠKP v lehote stanovenej v Stanovách ŠKP ak tomu nebránia okolnosti uvedené v článku 2 ods. 21 a 22 Stanov ŠKP,

  9. do 30 dní od odstúpenia z funkcie predložiť podpredsedovi ŠKP všetky písomnosti, ktoré počas svojho funkčného obdobia spravoval alebo vypracoval v súvislosti s chodom ŠKP,

  10. dodržiavať práva člena ŠKP podľa článku 4 ods. 3 Stanov ŠKP,

  11. zveľaďovať majetok ŠKP,

  12. šíriť dobré meno ŠKP,

  13. kontrolovať zaplatenie členských poplatkov,

  14. viesť evidenciu členov ŠKP,

  15. klubovou pečiatkou, ktorá mu bola pridelená opečiatkovať oficiálne písomnosti vedené pod klubovým číslom,

  16. opečiatkovať a podpísať zmluvu na nákup materiálu, tovaru alebo služieb v prospech ŠKP, ktoré schválil alebo ktorých nákup schválilo predstavenstvo alebo VZ ŠKP,

  17. informovať predstavenstvo ŠKP o vydaných rozhodnutiach predsedu ŠKP.

 8. Práva podpredsedu ŠKP:

  1. prostriedkami hromadnej komunikácie zvolávať na členské schôdze ŠKP a to najneskoršie 7 dní pred ich uskutočnením – to neplatí ak sa členovia predstavenstva ŠKP jednohlasne zhodnú na kratšej dobe,

  2. vyberať finančnú hotovosť z účtu a z pokladne na účely, pre ktoré boli schválené predsedom alebo predstavenstvo ŠKP,

  3. zadávať úlohy členom ŠKP a určiť termín ich splnenia,

  4. podávať návrh na disciplinárne konanie voči ktorémukoľvek členovi ŠKP v zmysle článku 6 Stanov ŠKP,

  5. podať predsedovi ŠKP návrh na odmeňovanie členov ŠKP za činnosť v prospech ŠKP,

  6. podávať, meniť alebo sťahovať návrhy na členských schôdzach ŠKP,

  7. zastupovať predsedu ŠKP na členských schôdzach a na rokovaniach s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami v rozsahu práv, ktoré mu určí predseda ŠKP,

  8. pečiatkou, ktorá mu bola pridelená opečiatkovať oficiálne písomnosti vedené pod číslom ŠKP,

  9. na základe súhlasu predstavenstva a predsedu ŠKP byť pravidelne alebo dočasne odmeňovaný za činnosť v prospech ŠKP.

 9. Povinnosťou podpredsedu ŠKP je:

  1. uchovávať kópie Stanov ŠKP, rozhodnutí predsedu ŠKP a zápisníc z členských chôdzí ŠKP prípadne iné písomnosti súvisiace s riadením a činnosťou ŠKP, ktoré mu boli zverené predsedom ŠKP alebo ktoré vypracoval,

  2. podpisovať zápisnice z  členských schôdzí ŠKP a  rozhodnutia predsedu ŠKP (článok 4 ods. 6 písm. u) Stanov ŠKP),

  3. ak tomu nebránia iné okolnosti podľa článku 2 ods. 21 a 22 Stanov ŠKP so súhlasom predsedu ŠKP umožniť členovi ŠKP na jeho žiadosť do 30 dní nahliadnuť do písomností týkajúcich sa ŠKP a byť prítomný pri úkone, pričom na tento účel vyhotoví záznam o nahliadnutí do písomností a jeden záznam predloží predsedovi ŠKP na založenie do písomnej dokumentácie ŠKP, to však neplatí v prípade uvedenom v článku 4 ods. 6 písm. p) Stanov ŠKP,

  4. kontrolovať dodržiavanie Stanov ŠKP a v prípade ich porušenia písomne alebo prostriedkami hromadnej komunikácie žiadať člena ŠKP, ktorý porušenie Stanov ŠKP zavinil o vykonanie nápravy do 15 dní, pričom o uvedenej skutočnosti informuje predsedu  a predstavenstvo ŠKP na najbližšej členskej schôdzi,

  5. informovať členov ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie najneskôr do 7 dní pred uskutočnením členských schôdzí ŠKP zvolaných podpredsedom alebo predsedom ŠKP o  plánovanej členskej schôdze ŠKP,

  6. konať v prospech dobrého mena a záujmov ŠKP,

  7. odpovedať na písomnú žiadosť členom ŠKP v lehote do 30 dní, to však neplatí v prípade uvedenom v článku 4 ods. 6 písm. p) Stanov ŠKP,

  8. do 30 dní od oznámenia o odstúpení z funkcie, predložiť predsedovi ŠKP všetky písomnosti súvisiace s činnosťou ŠKP, ktoré počas svojho funkčného obdobia uchovával alebo vypracoval,

  9. dodržiavať práva člena ŠKP podľa článku 4 ods. 3 Stanov ŠKP,

  10. kontrolovať zápisnice z členských schôdzí ŠKP,

  11. kontrolovať plnenie bodov schválených na členských schôdzach ŠKP,

  12. podpisovať rozhodnutia predsedu ŠKP, zápisnice z členských schôdzí ŠKP a  iné písomnosti v  zmysle Stanov ŠKP, ak tak určí predseda ŠKP (článok 4 ods. 6 písm. u) Stanov ŠKP).

 10. Práva tajomníka ŠKP:

  1. zastupovať predsedu  alebo podpredsedu ŠKP a to vždy len jedného z nich v čase ich neprítomností na rokovaniach s inými orgánmi, fyzickými či právnickými osobami s právami a povinnosťami, ktoré mu určí predseda alebo podpredseda ŠKP podľa toho, ktorého z nich zastupuje,

  2. s písomným súhlasom predsedu ŠKP vyberať finančnú hotovosť z  účtov alebo z pokladne na účely, na ktoré ich schválil predseda alebo predstavenstvo ŠKP,

  3. podať návrh predsedovi ŠKP na odmeňovanie členov ŠKP za činnosť v prospech ŠKP alebo za dosiahnuté výsledky,

  4. blokovať rozhodnutia predstavenstva ŠKP, ak sú v rozpore so Stanovami ŠKP alebo rozhodnutiami v zápisnici z členských schôdzí ŠKP,

  5. štatutárom podávať návrhy na disciplinárne konanie člena ŠKP.

 11. Povinnosti tajomníka ŠKP:

  1. dozerať na dodržiavanie Stanov ŠKP,

  2. vyhotovovať zápisnice zo zasadnutí členských schôdzí ŠKP,

  3. dozerať na celkový chod ŠKP,

  4. určovať zodpovedného člena ŠKP na súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú členovia ŠKP,

  5. zabezpečovať a  kontrolovať formálnu stránku vydávania písomností, ktoré sú oprávnení podpisovať a vydávať členovia ŠKP podľa Stanov ŠKP, vnútorné predpisy ako aj rozhodnutia predstavenstva ŠKP,

  6. kontrolovať plnenie prijatých rozhodnutí predsedom a predstavenstvom ŠKP podľa Stanov ŠKP,

  7. koordinovať zasadnutia  členských schôdzí ŠKP,

  8. viesť dokumentáciu súvisiacu s výkonom jeho  funkcie,

  9. vypracúvať správu o  činnosti a  plnení cieľov stanovených predsedom, predstavenstvom  a  VZ ŠKP a túto správu predkladať na VZ ŠKP,

  10. vypracúvať osobitné štatistické hodnotenie pre každého člena ŠKP  na  zasadnutie VZ ŠKP a toto hodnotenie pred VZ ŠKP predložiť predsedovi  ŠKP na podpis,

  11. pripravovať, prípadne dopĺňať materiál pre zasadnutia členských schôdzí ŠKP,

  12. podpisovať rozhodnutia predsedu ŠKP, zápisnice z členských schôdzí a iné písomnosti v zmysle Stanov ŠKP, ak tak určí predseda ŠKP podľa článku 4 ods. 6 písm. u) Stanov ŠKP.

 12. Povinnosti referenta:

  1. stará sa o organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí členských schôdzí ŠKP (pozvánky, prezenčné listiny, miesto konania),

  2. podieľa sa na zabezpečení a organizácii podujatí  ŠKP,

  3. dozerá na riadne dodržiavanie Stanov ŠKP,

  4. predstavenstvu ŠKP predkladá návrhy za účelom zlepšenia činnosti ŠKP alebo odstránenia zistených nedostatkov,

  5. zabezpečuje formálnu stránku komunikácie v  ŠKP prostredníctvom zverejňovania informácií cez dostupné médiá a internetovú stránku podľa potrieb ŠKP a rozhodnutia predstavenstva ŠKP alebo pokynov predsedu ŠKP,

  6. robí reklamu ŠKP podľa pokynov predstavenstva alebo predsedu ŠKP.

 13. Úlohy hospodára:

  1. vedie agendu o materiálnom stave ŠKP,

  2. vedie agendu skladového hospodárstva ŠKP,

  3. zabezpečuje materiálno-technické prostriedky pre potreby ŠKP,

  4. podieľa sa na zabezpečení a organizácií podujatí ŠKP,

  5. na VZ ŠKP predkladá písomnú správu o  stave materiálneho a  technického zabezpečenia ŠKP,

  6. dozerá na riadne dodržiavanie Stanov ŠKP predovšetkým v  zmysle článku 10 ods. 1 Stanov ŠKP,

  7. po materiálnej stránke predkladá návrhy za účelom zlepšenia činnosti ŠKP alebo odstránenia zistených nedostatkov.

 14. Povinnosť hospodára:

 1. na VZ predkladá správu skladovej a materiálnej agendy hospodárstva ŠKP.

ČLÁNOK 5
Zodpovednosť

 1. Predseda ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 2. Podpredseda ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predsedovi ŠKP.

 3. Tajomník ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predsedovi a podpredsedovi ŠKP.

 4. Referent ŠKP sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 5. Hospodár sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 6. Zástupca športového oddielu sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu ŠKP.

 7. Predseda ŠKP zodpovedá za výdavky uskutočnené bez schválenia predstavenstva ŠKP.

 8. Hospodár zodpovedá za vedenie agendy materiálneho a skladového hospodárstva ŠKP.

 9. Každý člen ŠKP je zodpovedný za riadne plnenie úloh a povinností, ako mu to určujú Stanovy ŠKP  a niesť za ich nesplnenie zodpovednosť.

 10. Na zodpovednosť možno zobrať každého člena ŠKP, ktorý nesplnením povinností alebo úloh, určených v Stanovách ŠKP spôsobil ŠKP škodu, stratu, ujmu alebo narušenie plynulého chodu ŠKP.

 11. Predseda ŠKP je zodpovedný za celkový chod ŠKP a za rozhodnutia, ktoré vydá počas svojho funkčného obdobia a za týmto účelom môže dávať úlohy jednotlivým členom ŠKP s určením termínu ich splnenia. Predsedu ŠKP nemožno brať na zodpovednosť v prípade, ak bol jednohlasne prehlasovaný predstavenstvom ŠKP v zmysle Stanov ŠKP.

 12. Odstupujúci člen ŠKP je zodpovedný za odovzdanie agendy a materiálu, ktorý počas svojho funkčného obdobia vypracoval alebo spravoval, a  klubových vecí zverených do jeho užívania.

 13. Každý člen ŠKP je zodpovedný za materiál a iné veci, ktoré sú majetkom ŠKP a ktoré  mu boli zapožičané alebo zverené ŠKP.

 14. Predstavenstvo zodpovedá za plnenie úloh prijatých  na predošlom VZ ŠKP a štatutári dozerajú na ich plnenie.

 15. Predseda ŠKP môže žiadať od člena ŠKP, ktorý sa berie na zodpovednosť, peňažnú náhradu škody alebo ujmy, ktoré vznikli ŠKP alebo iný spôsob náhrady, ktoré vznikli konaním zodpovedného člena ŠKP.

 16. Za neplnenie povinností alebo úloh vyplývajúcich zo Stanov ŠKP možno brať na zodpovednosť ktoréhokoľvek člena ŠKP a pristúpiť na disciplinárne konanie tak ako je to uvedené v Stanovách ŠKP.  


ČLÁNOK 6
Disciplinárne opatrenia členov ŠKP

 1. Disciplinárnym priestupkom je:

  1. konanie, ktoré narušuje vážnosť a chod ŠKP, alebo ohrozuje dôveru v ŠKP ale škoda alebo ujma ŠKP nevznikla,

  2. správanie sa v rozpore s dobrými mravmi a proti Stanovám ŠKP,

  3. neplnenie svojich úloh a povinností, ktoré určujú Stanovy ŠKP.

 2. Pri disciplinárnych opatreniach podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a c) Stanov ŠKP je oprávnený ktorýkoľvek z členov štatutárneho orgánu ŠKP alebo tajomník ŠKP ešte predtým, ako sa pristúpi na konanie vo veci disciplinárneho konania, prostriedkami hromadnej komunikácie vyzvať  člena ŠKP, ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia, aby vykonal nápravu v zmysle Stanov ŠKP  do 7 dní, v odôvodnených prípadoch aj skôr, a uvedenú výzvu prostriedkami hromadnej komunikácie predloží členom štatutárneho orgánu a priestupcovi ŠKP. V prípade nevykonania  nápravy členom ŠKP, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, dáva člen štatutárneho orgánu na najbližšej členskej schôdzi ŠKP podnet štatutárom ŠKP na disciplinárne konanie.

 3. Za disciplinárny priestupok možno uložiť členovi ŠKP niektoré z  nasledujúcich disciplinárnych opatrení:

  1. napomenutie v písomnej forme,

  2. podmienečné vylúčenie s  určením lehoty a  podmienok dočasného vylúčenia,

  3. odvolanie z funkcie,

  4. vylúčenie zo ŠKP.

 4. Podľa článku 6 ods. 3 písm. a) Stanov ŠKP sa napomenutie vydáva za menej závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP a členovi ŠKP ho vydáva štatutár ŠKP v písomnej forme a priestupcovi sa doručí poštou. Písomné napomenutie členovi ŠKP sa považuje za právoplatné dňom vydania. Po treťom písomnom napomenutí sa člen ŠKP  považuje za vylúčeného. Člen ŠKP nemusí byť vyrozumený o vylúčení zo ŠKP po treťom písomnom napomenutí.

 5. Podľa článku 6 ods. 3 písm. b) Stanov ŠKP člena ŠKP je možné podmienečne vylúčiť, ak:

  1. je  stíhaný za niektorý trestný čin uvedený v Trestnom zákone,

  2. je proti členovi ŠKP vedené vyšetrovanie ako voči podozrivému zo spáchania trestného činu,

  3. člen ŠKP menej závažným spôsobom porušil Stanovy ŠKP.

 6. Podľa článku 6 ods. 3 písm. b) pri  podmienečnom  vylúčení  zo  ŠKP  s  určením  lehoty a podmienok, na  podmienečné  vylúčenie člena ŠKP sa stanoví  lehota a  podmienky,  pri dodržaní ktorých  podmienečne vylúčenie  zaniká.  Dĺžka podmienečného vylúčenia môže   trvať  najviac jeden  rok   odo  dňa uloženia disciplinárneho  opatrenia. O podmienečnom vylúčení člena zo ŠKP rozhoduje písomným rozhodnutím predstavenstvo ŠKP. Podmienečné vylúčenie člena zo ŠKP môže trvať najviac jeden rok a  v  deň ukončenia podmienečného   vylúčenia, predstavenstvo ŠKP  písomným   rozhodnutím v zápisnici zo schôdze predstavenstva rozhodne o vylúčení, resp.  o zotrvaní člena v ŠKP. V prípade, že sa predstavenstvo ŠKP do jedného roka nerozhodne  o zotrvaní  člena  v   ŠKP,  považuje   sa   člen ŠKP, ktorému bolo pozastavené členstvo v ŠKP,  za právoplatného  člena ŠKP.  Člen  ŠKP,  ktorému bolo pozastavené členstvo v ŠKP, stráca svoje práva člena  ŠKP podľa postavenia, ktoré zastáva v ŠKP.  Ak bolo  členovi ŠKP, ktorý je v predstavenstve ŠKP prípadne v revíznej komisií ŠKP pozastavené členstvo  v  ŠKP  prechádzajú jeho práva a povinnosti na najbližšie vyššie postaveného člena v ŠKP až do času, kým predstavenstvo nevydá písomné rozhodnutie podľa Stanov ŠKP. V uvedenom prípade člen ŠKP, na ktorého prechádzajú práva a povinnosti podmienečne vylúčeného člena ŠKP, má na členských schôdzach dva hlasy. Uhradený členský poplatok v dobe plynutia podmienečného vylúčenia je nenávratný. V čase plynutia disciplinárneho opatrenia podmienečného vylúčenia sa nemení dátum splatnosti členského poplatku na nasledujúce obdobie a nezanikajú podmienky pre členstvo v ŠKP podľa článku 3 ods. 3 Stanov ŠKP. Uhradený členský poplatok na nasledujúce obdobie v dobe trvania disciplinárneho opatrenia podmienečného vylúčenia je nenávratný.

 7. Podľa článku 6 ods. 3 písm. c) Stanov ŠKP z  funkcie  možno  odvolať  len  člena predstavenstva  a člena revíznej  komisie ŠKP po predchádzajúcom  písomnom rozhodnutí predstavenstva alebo predsedu ŠKP za riadne  alebo opakované neplnenie úloh a povinností, ktoré členovi predstavenstva alebo členovi revíznej komisie ŠKP určujú Stanovy ŠKP, prípadne mu boli určené v zmysle Stanov ŠKP s poukázaním na článok 9 ods. 4 Stanov ŠKP.

 8. Podľa článku 6 ods. 3 písm. d) Stanov ŠKP o vylúčení člena ŠKP s poukázaním na článok 3 ods. 7 písm. c) Stanov ŠKP okrem článku 3 ods. 7 písm. d) Stanov ŠKP písomne rozhoduje predstavenstvo ŠKP a schvaľuje predseda ŠKP. Člena ŠKP možno vylúčiť okrem iných podmienok uvedených v Stanovách ŠKP za:

  1. závažný spôsob porušenia Stanov ŠKP alebo právoplatným odsúdením súdom za spáchanie trestného činu,

  2. opakovane spáchaný disciplinárny priestupok počas doby určenej na podmienečné vylúčenie zo ŠKP,

  3. neplnenie úloh a  povinností, ktoré členovi ŠKP vyplývajú zo Stanov ŠKP, prípadne mu boli určené úlohy,  ktorých nesplnenie ohrozuje alebo môže ohroziť ďalší chod ŠKP.

 1. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie sa člena ŠKP.

 2. O uložení disciplinárnych opatrení písomne rozhoduje predstavenstvo ŠKP  do 30 dní od zistenia vzniku dôvodu na jeho začatie alebo od podania návrhu na začatie disciplinárneho konania. Uloženie disciplinárnych opatrení písomne potvrdzuje predseda ŠKP.  Voči  vylúčeniu člena za jeho právoplatne odsúdenie za trestný  čin  nie je možné odvolanie.

 3. Proti rozhodnutiu predstavenstva ŠKP sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia alebo oznámenia prostriedkami hromadnej komunikácie a to písomne predsedovi ŠKP, ktorý odvolanie postúpi revíznej komisii, ktorá rozhodne o odvolaní sa priestupcu do 30 dní s konečnou platnosťou.

 4. Odvolanie priestupcu proti rozhodnutiu predstavenstva ŠKP musí obsahovať údaje priestupcu, vec, ktorej sa odvolanie týka a odôvodnenie podania odvolania.

 5. Ak revízna komisia schváli odvolanie sa priestupcu voči rozhodnutiu predstavenstva ŠKP o uložení disciplinárneho opatrenia, predstavenstvo ŠKP musí rešpektovať rozhodnutie revíznej komisie a opätovne prerokovať disciplinárny priestupok priestupcu s prihliadnutím na závery revíznej komisie ŠKP.

 6. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynuli viac ako 2 roky.

 7. Ak si člen ŠKP od doby udelenia disciplinárneho opatrenia počas 2 rokov plní riadne svoje povinnosti člena a nedopustí sa ďalšieho disciplinárneho priestupku, posudzuje sa po uplynutí doby 2 rokov tak, ako by mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené.

ČLÁNOK 7
Organizačná štruktúra ŠKP

 1. Orgány ŠKP:

  1. valné zhromaždenie,

  2. štatutári:

   1. predseda,
   2. podpredseda,
  3. predstavenstvo:

   1. predseda,
   2. podpredseda,
   3. tajomník,
   4. hospodár,
   5. referent,
   6. zástupca športového oddielu.
  4. revízna komisia:

   1. predseda r. k.,

   2. člen r. k..

 2. Oprávnenými osobami konať v mene ŠKP sú štatutári:  predseda a podpredseda  ŠKP.   Pri rokovaniach s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami v ústnom alebo v písomnom styku musia byť prítomní obidvaja štatutári alebo predseda ŠKP spolu s tajomníkom ŠKP.

 3. Štatutári ŠKP zastupujú ŠKP na schôdzach s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami, s ktorými vedú rokovania. Na každej schôdzi s inými orgánmi, ako aj v písomnom kontakte musia byť prítomní obidvaja štatutári a písomnosť musí obsahovať podpisy obidvoch štatutárov alebo podpisy predsedu a tajomníka ŠKP.

 4. Štatutári môžu uzatvárať zmluvy so ŠKP jedine so súhlasom predstavenstva ŠKP.

 5. Členovia predstavenstva ŠKP môžu uzatvárať zmluvy so ŠKP jedine so súhlasom štatutárov ŠKP.

 6. Najvyšším   orgánom  ŠKP  je  VZ  ŠKP. VZ sa koná spravidla raz za kalendárny rok, najneskôr do konca novembra a zvoláva ho predseda podľa článku 4 ods. 6 písm. a) Stanov ŠKP alebo podpredseda podľa článku 4 ods. 9 písm. e) Stanov ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie. Ostatné prípady sú uvedené v Stanovách ŠKP.

 7. Valné zhromaždenie ŠKP plní nasledujúce úlohy:

  1. uznáša sa na vzniku alebo zániku ŠKP, zmene názvu klubu, ako aj o zlúčení ŠKP s iným občianskym  združením, kde by ŠKP bol v slabšom postavení v novo vzniknutom alebo zlúčenom občianskom združení,

  2. schvaľuje, mení alebo ruší Stanovy ŠKP,

  3. prerokúva  správu  predstavenstva  ŠKP o  činnosti  za  uplynulé obdobie, o hospodárení  s  finančnými  prostriedkami  a s majetkom ŠKP za  uplynulé  obdobie  a  stanovuje úlohy na odstránenie prípadných nedostatkov,

  4. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia s majetkom a s finančnými prostriedkami na nasledujúce obdobie,

  5. schvaľuje návrh predstavenstva ŠKP na výšku členského poplatku na nasledujúci  kalendárny rok,

  6. volí členov štatutárneho orgánu ŠKP v nadväznosti na článok 2 ods. 2, 4, 5, 6 Stanov ŠKP,

  7. volí členov revíznej komisie ŠKP,

  8. ruší rozhodnutie predstavenstva ŠKP, ak je v rozpore s platnou právnou úpravou SR, Stanovami ŠKP, vnútornými predpismi alebo predtým prijatým rozhodnutím na VZ.

 8. VZ je uznášania schopné, ak sú na jeho rokovaní prítomné aspoň 2/3 všetkých členov ŠKP – to neplatí v prípadoch podľa článku 7 ods. 7 písm. e) a g). Na platnosť rozhodnutia v zápisnici z VZ ŠKP je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na VZ ŠKP. Na schôdzi VZ  je možné zúčastniť sa aj prostredníctvom splnomocneného zástupcu (článok 4 ods. 3 písm. c) Stanov ŠKP).

 9. Predstavenstvo ŠKP riadi činnosť ŠKP v období medzi dvoma VZ a každé svoje zasadnutie písomne dokumentuje. Predstavenstvo ŠKP sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, referenta a zástupcu športového oddielu ŠKP. Rokovania v období medzi dvoma VZ  prostriedkami  hromadnej  komunikácie  zvoláva spravidla predseda ŠKP  podľa článku 4 ods. 6 písm. a) Stanov ŠKP alebo podpredseda ŠKP podľa na článku 4 ods. 8 písm. a) Stanov ŠKP,  a to najmenej trikrát do roka, najneskoršie 7 dní pred uskutočnením členskej schôdze. Predstavenstvo ŠKP je uznášania schopné, ak sú na jeho rokovaní prítomné aspoň 2/3 všetkých členov predstavenstva ŠKP. Na platnosť rozhodnutia predstavenstva ŠKP je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov predstavenstva ŠKP prítomných na schôdzi ŠKP.

 10. Predstavenstvo ŠKP plní nasledujúce úlohy:

  1. organizuje dovolenú zárobkovú činnosť v zmysle platných zákonov SR a to, najmä vedľajšiu hospodársku činnosť, reklamu zameranú na získanie vlastných finančných, materiálnych a ďalších zdrojov,
  2. v súlade so schváleným plánom činnosti a hospodárenia s finančnými prostriedkami, hospodári  s  finančnými  prostriedkami  získanými  od  štátu, ako aj z vlastnej činnosti  v súlade s článkom 10 ods. 1 a 2 Stanov ŠKP,
  3. rozhoduje o veciach súvisiacich so ŠKP v období medzi dvoma VZ,
  4. vypracúva plán činnosti od predchádzajúceho VZ do nasledujúceho VZ,
  5. vypracúva finančný plán od predchádzajúceho VZ do nasledujúceho VZ,
  6. schvaľuje a prejednáva disciplinárne opatrenia na návrh jedného zo štatutárov ŠKP,
  7. schvaľuje alebo mení logo, zástavu alebo znak alebo ruší logo, zástavu alebo znak ŠKP,
  8. rozhoduje o uzatváraní zmlúv, o nákupe a predaji hnuteľných a nehnuteľných vecí  v hodnote do 300 eur za jeden úkon,
  9. so súhlasom predsedu ŠKP rozhoduje o predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku ŠKP,
  10. vydáva súhlas na pridelenie reprezentačného oblečenia členovi ŠKP,
  11. plní uznesenia VZ,
  12. v spolupráci s predsedom ŠKP vytvára finančnú rezervu , ktorá sa použije so súhlasom predsedu a predstavenstva ŠKP na krytie nečakaných strát alebo výdavkov,
  13. rozhoduje o zlúčení s iným občianskym združením a to v prípadoch kde ŠKP má zabezpečené väčšinové postavenie.
 11. Revízna komisia ŠKP je nezávislý kontrolný orgán tvorený 2 členmi ŠKP, na čele ktorého je predseda revíznej komisie ktorému pomáha člen revíznej komisie. Členovia revíznej komisie musia byť predovšetkým nezávislí a nezaujatí členovia ŠKP, ktorých nemožno postihovať za ich kontrolnú činnosť. Členov revíznej komisie volí VZ podľa článku 7 ods. 7 písm. g) Stanov ŠKP a títo nesmú byť zároveň členmi predstavenstva ŠKP. Revízna komisia ŠKP je volená spravidla na obdobie medzi dvoma  VZ a pri vykonávaní kontrolnej činnosti musia byť prítomní všetci členovia revíznej komisie vrátane predsedu ŠKP. Revízna komisia vykonáva kontrolu finančného a materiálneho hospodárenia z vlastného podnetu alebo na žiadosť podľa Stanov ŠKP,  a to minimálne raz ročne  tak, aby táto kontrola bola vykonaná pred VZ.  O výsledkoch kontroly revízna komisia ŠKP písomne informuje predstavenstvo ŠKP na najbližšej členskej schôdzi ŠKP, ktorému sa za svoju činnosť  zodpovedá. Pred vykonaním revíznej kontroly predseda revíznej komisie ŠKP prostriedkami hromadnej komunikácie najneskôr 7 dní vopred upovedomí člena revíznej komisie ŠKP a predsedu ŠKP  o mieste a termíne vykonania revíznej kontroly, a to aj v prípade podaného podnetu v zmysle Stanov ŠKP, keď predsedovi revíznej komisie ŠKP začne plynúť lehota 14 dní na začatie revíznej kontroly odo dňa podania podnetu predstavenstvom ŠKP o jej vykonanie. Revíziu finančného a materiálneho hospodárenia vykoná revízna komisia do 7 dní  odo dňa jej začatia, o čom vypracuje písomnú správu, ktorú predkladá predstavenstvu alebo VZ ŠKP. Predseda revíznej komisie ŠKP v prípade zistenia nedostatkov pri kontrole finančného a materiálneho hospodárenia písomne o tom informuje predsedu ŠKP spolu s návrhmi na ich odstránenie. Zistené nedostatky  štatutári ŠKP odstránia do 30 dní a následne na to podajú správu predsedovi revíznej komisie ŠKP o odstránení zistených nedostatkov. Predseda revíznej komisie je oprávnený zúčastňovať sa ako pozorovateľ na rokovaniach predstavenstva ŠKP. V prípade odstúpenia predsedu alebo člena revíznej komisie ŠKP zo svojej funkcie sú povinní o svojom vzdaní sa funkcie o tom informovať predsedu ŠKP a to najneskôr 30 dní pred dňom odstúpenia. Predseda ŠKP odstúpenie predsedu alebo člena revíznej komisie ŠKP oznámi predstavenstvu ŠKP na najbližšej členskej schôdzi, čo musí byť aj písomne zadokumentované v zápisnici z členskej schôdze ŠKP. Predstavenstvo ŠKP odstúpenie  v  prípade neobjektívneho odôvodnenia zo strany predsedu alebo člena revíznej komisie ŠKP môže písomne zamietnuť a vo veci nariadiť disciplinárne konanie.

ČLÁNOK 8
Rokovací poriadok

 1. Disciplinárnu komisiu tvorí predstavenstvo ŠKP.  Úlohou disciplinárnej komisie je určiť, či prejednávané disciplinárne konanie člena ŠKP napĺňa znaky porušenia Stanov ŠKP alebo vnútorných predpisov ŠKP.

 2. Členov disciplinárnej komisie ŠKP zvoláva ktorýkoľvek zo štatutárov alebo tajomník prostriedkami hromadnej komunikácie. V osobitných prípadoch (nedostatok času, nové skutočnosti a pod.) ich môže zvolať aj ústne, čo musí byť zadokumentované v zápisnici zo schôdze predstavenstva ŠKP.

 3. Každý člen predstavenstva ŠKP musí mať možnosť oboznámiť sa s celou dokumentáciou týkajúcou sa prerokúvaného priestupku ešte pred samotným prerokúvaním o priestupku a vydaním rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Pred samotným prerokúvaním o priestupku musí predchádzať návrh člena ŠKP podľa Stanov ŠKP.

 4. Predstavenstvo ŠKP podľa Stanov ŠKP pred svojím rozhodnutím musí dať možnosť priestupcovi vyjadriť sa k posudzovanému prípadu. Výnimkou je nezáujem priestupcu o túto možnosť.

 5. V záujme zvýšenia objektívnosti riešeného disciplinárneho priestupku je predstavenstvo ŠKP podľa   osobitného   konkrétneho  prípadu  oprávnené  pribrať si akúkoľvek nezúčastnenú osobu (článok 2 ods. 20 Stanov ŠKP), prípadne predsedu alebo člena revíznej komisie ŠKP najviac však dve osoby. Ak si priestupca pred prerokovaním o disciplinárnom priestupku vyžiada nezúčastnenú osobu, predstavenstvo ŠKP je povinné v jeho žiadosti vyhovieť a povoliť mu najviac dve ním určené osoby.

 6. Nezúčastnené osoby prítomné pri prerokúvaní a rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sú súčasťou komisie a majú hlasovacie právo jedine na úkon spojený s uplatnením disciplinárneho opatrenia.

 7. Po rozhodnutí komisie musí byť priestupca osobne v čase rozhodnutia oboznámený s uloženým disciplinárnym opatrením. V prípade neprítomnosti priestupcu musí byť priestupca oboznámený o uložení disciplinárneho opatrenia  prostriedkami  hromadnej  komunikácie. O uložení disciplinárneho opatrenia predseda ŠKP  vypracuje záznam, ktorý sa založí do písomnej dokumentácie ŠKP.

 8. Tajné hlasovanie môže prebiehať jedine vtedy, ak sa na ňom zhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov ŠKP oprávnených hlasovať na členskej schôdzi ŠKP.

 9. Na začiatku každej členskej schôdze sa spracováva súpis prítomných členov ŠKP s podpismi prítomných členov ŠKP, súpis členov sa stáva súčasťou zápisnice z členskej schôdze ŠKP.  Na členských schôdzach sa najskôr prerokúvajú body, ktorými boli oprávnení prítomní členovia ŠKP oboznámení prostriedkami hromadnej komunikácie ešte pred otvorením členskej schôdze. Na konci členskej schôdze sa dá priestor zúčastneným členom  ŠKP na nové návrhy a ich prerokovanie. Zápisnica z členských schôdzí sa spracováva písomne s  predpísanými náležitosťami a  prílohami  podľa  článku 8  ods. 10, ods. 11 Stanov ŠKP.

 10. Náležitosti zápisnice:

  1. úvodná strana s logom ŠKP, názvom a dátumom členskej schôdze, zoznamom prítomných a neprítomných členov ŠKP, privítanie a súpis bodov navrhnutých k prerokovaniu,

  2. hlavička ostatných listov zápisnice:

   • názov klubu s jeho sídlom,
   • dátum uskutočnenia členskej schôdze alebo rozhodnutia,
   • názov členskej schôdze alebo rozhodnutia,
   • miesto uskutočnenia členskej schôdze alebo rozhodnutia,
  3. päta listov zápisnice:

   • počet strán z celkového počtu strán,
   • podpis predsedu ŠKP a ďalšieho člena ŠKP prítomného na schôdzi ŠKP,
  4. ostatné strany zápisnice obsahujú:

   • názov prerokovaného bodu členskej schôdze,
   • časy prekovania bodov členskej schôdze,
   • rozhodnutia k jednotlivým bodom členskej schôdze,
   • čas odchodu člena z členskej schôdze, ktorý bol prítomný na členskej schôdzi a je oprávnený hlasovať podľa Stanov ŠKP, prípadne čas jeho návratu,
   • výsledok hlasovania.
  5. posledná strana zápisnice:

   • záver schôdze s uvedením času skončenia členskej schôdze a zhodnotenia schôdze ŠKP,

   • podpisovú doložku členov štatutárneho orgánu ŠKP a jedného z  prítomných členov ŠKP, ktorý sa zúčastnil členskej schôdzi,

   • pečiatku ŠKP.

 11. Prílohy k zápisnici:

  1. body na prerokovanie na členskej schôdzi ŠKP zverejnené pred samotným konaním členskej schôdze ŠKP,

  2. prezenčná listina s podpismi prítomných členov ŠKP,

  3. členské karty novoprijatých členov ŠKP,

  4. iné písomnosti podľa Stanov ŠKP (rozhodnutia, disciplinárne konanie, správy a iné).

 12. Každá zápisnica z  členských schôdzí musí obsahovať náležitosti zápisnice obsiahnuté v článku 8 ods. 10 Stanov ŠKP.

 13. Každé písomné rozhodnutie v ŠKP musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  1. hlavička písomnosti:

   • logo ŠKP, celý názov ŠKP s jeho sídlom, IČO,
  2. jadro písomnosti:

   • názov orgánu ŠKP alebo meno a priezvisko člena ŠKP, ktorému je rozhodnutie určené,

   • názov rozhodnutia,

   • text, ktorého sa rozhodnutie týka,

   • odôvodnenie vydania rozhodnutia,

   • podpisovú doložku predsedu ŠKP a ním zvoleného člena ŠKP podľa Stanov ŠKP.

 14. Zápisnice alebo rozhodnutia, ktoré nemajú náležitosti a prílohy uvedené v článku 8 ods. 10, 11 a 13 Stanov ŠKP, nemožno považovať za právoplatné v zmysle Stanov ŠKP do času vykonania formálnej nápravy.

ČLÁNOK 9
Odstúpenie z funkcie

 1. Odstúpenie z funkcie sa riadi podľa článkov uvedených v Stanovách ŠKP.

 2. Odstúpiť z funkcie možno:

  1. vzdaním sa funkcie,

  2. zbavením funkcie člena ŠKP.

 3. Podľa článku 9 ods. 2 písm. a) Stanov ŠKP sa funkcie môže vzdať člen  predstavenstva alebo revíznej komisie ŠKP, ktorý sa funkcie dobrovoľne vzdal ústne alebo podaním písomnej demisie, môže tak urobiť prostriedkami hromadnej komunikácie alebo oznámením predsedovi ŠKP alebo predstavenstvu ŠKP. Odstúpenie člena predstavenstva alebo revíznej komisie ŠKP na najbližšej členskej schôdzi ŠKP oznamuje prítomným členom ŠKP predseda ŠKP alebo odstupujúci člen ŠKP. Uvedená informácia sa zadokumentuje v zápisnici a od času zadokumentovania sa člen ŠKP, ktorý podal demisiu, považuje  za člena ŠKP bez funkcie.

 4. Člena predstavenstva ŠKP možno zbaviť funkcie v prípade, ak sa dvakrát po sebe v dostatočnom predstihu pred členskou schôdzou a bez vierohodného ospravedlnenia nezúčastni členskej schôdze. Zbavenie funkcie člena ŠKP potvrdzuje predseda ŠKP v zápisnici z členskej schôdze na základe skutočností, ktoré bránili členovi predstavenstva ŠKP zúčastniť sa členskej schôdze. Predseda ŠKP však má právo ospravedlniť člena predstavenstva ŠKP za neúčasť podľa článku 4 ods. 6 písm. v) Stanov ŠKP.

 5. Povinnosťou člena ŠKP odstupujúceho z funkcie je, aby do času právoplatného odstúpenia  splnil úlohy, ktoré mu boli stanovené. V prípade nesplnenia stanovených úloh do času právoplatného odstúpenia z funkcie tieto úlohy prechádzajú na ďalšieho člena ŠKP, ktorý je funkciou najbližšie vyššie postavený.

ČLÁNOK 10
Majetok a hospodárenie

 1. ŠKP má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, prípadne hospodári s prenajatým, požičaným alebo zvereným majetkom od fyzických alebo právnických osôb alebo iných orgánov, ktorý je potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Vlastný, prenajatý, požičaný alebo zverený majetok sa užíva na základe rozhodnutia predsedu ŠKP alebo na základe zmluvných vzťahov, pričom ŠKP je povinný sa o tento majetok riadne starať a chrániť ho.

 2. Majetok ŠKP je možné prenajať za finančnú prípadne inú odmenu alebo ho predať jedine so súhlasom predstavenstva ŠKP a schválením predsedom ŠKP. Schválenie predsedu ŠKP nie je potrebné, ak sa na podmienkach prenajatia alebo predaja majetku jednohlasne zhodne predstavenstvo ŠKP.

 3. Zdrojom  majetku  ŠKP  sú  príjmy  z  členských  poplatkov  a  iných  príspevkov,  príjmy zo športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, príjmy z výnosov z vedľajšej hospodárskej činnosti a iných zákonom povolených činností, príjmami sú taktiež dary, príspevky, dotácie a iné príjmy.

 4. Riadnu evidenciu majetku ŠKP vedie hospodár ŠKP, ktorý na VZ ŠKP predkladá správu o stave majetku podľa článku 4 ods. 14 písm. a) Stanov ŠKP. 


ČLÁNOK 11
Zánik klubu

 1. ŠKP zaniká:

  1. dobrovoľným rozpustením,

  2. zlúčením s iným občianskym združením.

 2. O dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením kde by mal ŠKP menšinové postavenie sa rozhoduje na VZ ŠKP, ktoré je uznášania schopné.

 3. ŠKP môže zaniknúť rozhodnutím predsedu ŠKP aj bez rozhodnutia VZ ŠKP ak je v ŠKP menej ako 7 členov ŠKP.

 4. V prípade zániku ŠKP predstavenstvo ŠKP zabezpečí jeho likvidáciu a túto skutočnosť predseda ŠKP oznámi do 30 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky od prijatia rozhodnutia o zániku ŠKP, ktorý sa zaznamená v zápisnici z členskej schôdze.

 5. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený VZ ŠKP. V prípade, že VZ ŠKP nezvolí likvidátora na prvej schôdzi VZ, voľba likvidátora prechádza na predstavenstvo ŠKP. Ak sa predstavenstvu ŠKP nepodarí určiť likvidátora na prvej schôdzi predstavenstva ŠKP,  táto povinnosť sa prenáša na predsedu ŠKP a predsedu revíznej komisie ŠKP. Pokiaľ likvidátor nebude opätovne určený, automaticky sa ním stáva predseda ŠKP spolu s ďalším ním určeným členom predstavenstva ŠKP.

 6. Likvidácia majetku ŠKP sa vykoná jeho predajom za najvýhodnejšiu cenu s prihliadnutím na zaobstaravaciu cenu majetku a jeho opotrebenie. Finančné prostriedky získané predajom majetku ŠKP sa percentuálne rozdelia medzi tých členov ŠKP, ktorí   sa podieľali na získavaní finančných prostriedkov na chod ŠKP alebo na kúpe majetku ŠKP, ktorý je predmetom likvidácie.

 7. Likvidácia majetku ŠKP sa má ukončiť do 6 mesiacov od prijatia rozhodnutia o zániku ŠKP.

 8. Ak sa likvidácia majetku ŠKP neukončí do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia o zániku ŠKP, tak sa majetok ŠKP, ktorý je určený na likvidáciu rozdá osobám v zmysle článku 11 ods. 6 Stanov ŠKP.

 9. Pred zlúčením ŠKP s iným občianskym združením, kde ŠKP bude mať menšinové postavenie, sa musia pred zlúčením písomne jednoznačne stanoviť podmienky využívania vtedajšieho majetku ŠKP tak, aby tento majetok i naďalej mohol byť využívaný bývalými členmi ŠKP a aby mal aspoň jeden určený bývalý člen ŠKP rozhodujúce právo  rozhodovať o nakladaní s majetkom, ktorý je predmetom užívania. 


ČLÁNOK 12
Záverečné ustanovenia

Tieto Stanovy ŠKP schválilo VZ ŠKP dňa 30.11.2013 a ich výklad vykonáva predstavenstvo ŠKP. Zmena Stanov ŠKP bude oznámená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do konca februára 2014. Stanovy ŠKP majú 21 strán a nadobúdajú platnosť dňom schválenia VZ ŠKP a účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

ČLÁNOK 13
Zrušovacie ustanovenia

Týmito Stanovami ŠKP sa rušia Stanovy ŠKP registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 27.12.2010 s číslom spisu: VVS/1-900/90-219 07-1.

Návštevnosť

Dnes16
Včera34
Týždeň50
Mesiac504
Dohromady36157

Mapa strelnice

Kalendár udalostí

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31